Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας JobGr.gr .
Παρακάτω σας αναγράφουμε Όρους Χρήσης και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας JobGr.gr , με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερείς εξηγήσεις με τρόπο που να είναι σαφής οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε και τα μέτρα που λαμβάνουμε προκειμένου να τηρούνται τα δικαιώματα που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο . Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας . Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας εγγυάστε ότι έχετε φτάσει το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ενηλικότητας των 18 ετών και αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει πλήρως και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα Άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς και για όλους τους Εργοδότες, τους Εκδότες και τους άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο υποδεικνύουν ότι αποδέχονται τους παρόντες Όρους . Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας .
Εισαγωγή
Με την επίσκεψη σας καθώς και την χρήση των υπηρεσιών μας από μέρους σας των διαδικτυακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας JobGr.gr , ανεξαρτήτως της προέλευσης λήψης , οποιουδήποτε λογισμικού , υπηρεσίας , λειτουργίας , προϊόντος , προγράμματος και στοιχείου που παρέχεται από την ιστοσελίδας JobGr.gr ή εκ μέρους της ή σε σχέση με υπηρεσίες όπως διαφημίσεων , βιογραφικών , νέων ή μη υπηρεσιών αναγνωρίζετε , αποδέχεστε και δεσμεύστε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει σχετικά με τους Όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις της JobGr.gr συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για τα cookie και του απορρήτου . Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις ή τα εκθέματα που απευθύνονται στους εργοδότες δεν απευθύνονται σε σας. Αν είστε εργοδότης και κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδα, τότε δύναται να έχετε συνάψει και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την JobGr.gr και σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, απευθύνονται στους υποψηφίους εργαζόμενους, αποτελούν τμήμα και ενσωματώνονται στην Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκθεμάτων (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από την JobGr.gr) αποτελούν δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και της JobGr.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας όπως ορίζεται από την ιστοσελίδα JobGr.gr γίνεται μόνο με έντιμο τρόπο και νόμιμους σκοπούς . Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομο, άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή καταχρηστικό, το εν λόγω τμήμα θα θεωρείται ξεχωριστό από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμογή των υπολοίπων προβλέψεων των παρόντων Όρων. Ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής ή μη άσκησης από μέρους της JobGr.gr οποιουδήποτε όρου δεν θεωρείται ως παραίτηση από τα αν λόγω δικαιώματα, ούτε από το μελλοντικό δικαίωμα να επιβάλλει τους εν λόγω όρους. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος σχετικά με τους όρους και τις προβλέψεις των εν λόγω Όρων δεν αποκλείουν το εν λόγω μέρος από την επιδίωξη της εφαρμογής των εν λόγω όρων και προβλέψεων στο μέλλον και δεν συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων. Η ιστοσελίδα JobGr.gr διατηρεί το δικαίωμα , ανά πάσα στιγμή και χωρίς ευθύνη να τροποποιήσει ή να καταργήσει μέρος των ενοτήτων ή στο σύνολο την ιστοσελίδα , συμπεριλαμβανομένου της πρόσβασης σε αυτήν μέσω τρίτων συνδέσμων .Ενδέχεται να αλλάξουμε τους Όρους χρήσης ενημερώνοντας σας με εύλογα μέσα , μέσω της ιστοσελίδας JobGr.gr . Παρόλα αυτά σε περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών, ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στην αρχική σελίδα της JobGr.gr και θα τίθενται σε εφαρμογή 15 ημέρες μετά την δημοσίευση τους στην Ιστοσελίδα Τέτοιες αλλαγές μετά από την πρόσβαση σας ή χρήση της ιστοσελίδας από μέρους σας , συνιστούν την αποδοχή σας σε κάθε ενότητα των Όρων χρήσης καθώς και όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει επ ‘αυτού.
Γενικοί Όροι Χρήσης
Η ιστοσελίδα JobGr.gr διατίθεται για χρήση από υποψήφιους εργαζόμενους που αναζητούν θέσεις εργασίας καθώς και από εργοδότες / οργανισμούς που αναζητούν προσωπικό για της επιχειρήσεις τους . Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες καριέρας , πληροφορίες και έκδοση βιογραφικού , ροή νέων , Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε της το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με της νόμους της χώρας της. Η μοναδική σχέση που έχετε με την JobGr.gr είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης της. Οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση της, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση της και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση της να έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση της. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από της συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε. Με την αποδοχή των όρων Χρήσης συμφωνείτε να μην προσπελάσετε (ή να μην επιχειρήσετε να προσπελάσετε) την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο εκτός της διεπαφής που παρέχεται από την JobGr.gr, δεν θα εμπλακείτε σε καμία δραστηριότητα που παρεμβάλλεται στη λειτουργία ή διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας (ή της διακομιστές και τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα , δεν θα ανιχνεύσετε, αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, πωλήσετε, ανταλλάξετε ή μεταπωλήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό ,) ότι δεν θα διαβιβάσετε στην JobGr.gr ή θα μεταφορτώσετε στην ιστοσελίδα τής ή μέσω της (είτε ως Περιεχόμενο χρήστη είτε με άλλον τρόπο) τυχόν Επιβλαβή κώδικα, καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για δικό της εμπορικό όφελος. Με τον όρο “Επιβλαβής κώδικας” νοείται κάθε λογισμικό (ορισμένες φορές αναφέρεται ως “ιοί”, “ιοί τύπου worm”, “δούρειοι ίπποι”, “ωρολογιακές βόμβες”, “χρονοδιακόπτες”, “λογισμικό απενεργοποίησης”, “παγίδες”, “κωδικοί πρόσβασης”, “bot ακύρωσης” ή “λογισμικό παγίδευσης”) το οποίο: (α) έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί ζημιά, να διακόπτει τη λειτουργία, να απενεργοποιεί, να βλάπτει, να καταστρέφει, να παρεμβαίνει στη λειτουργία, να υποκλέπτει, να αλλοιώνει ή διαφορετικά να παρεμποδίζει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τυχόν δεδομένα, μέσα αποθήκευσης, πρόγραμμα, σύστημα, εξοπλισμό ή επικοινωνία, βάσει οποιουδήποτε συμβάντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά (i) της υπέρβασης της αριθμού αντιγράφων, (ii) της υπέρβασης της αριθμού χρηστών, (iii) της παρέλευσης της χρονικού διαστήματος, (iv) της προώθησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άλλο αριθμητικό στοιχείο ή (v) της χρήσης συγκεκριμένης λειτουργίας ή (β) θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα ή (γ) θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία άλλου ατόμου, χωρίς να το γνωρίζει ή να το επιτρέπει το εν λόγω άλλο άτομο. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων και μόνο ως παράδειγμα, της χρήστες δεν επιτρέπονται , η δημιουργία ή η διευκόλυνση αυτόκλητων εμπορικών email (“ανεπιθύμητο περιεχόμενο”) , ενδεικτικά , η αποστολή μηνυμάτων κατά παράβαση του Νόμου CAN-SPAM στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ελλάδος ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου κατά του ανεπιθύμητου περιεχομένου , η πλαστοπροσωπία ή μίμηση άλλου ατόμου ή της διεύθυνσης email του ή η δημιουργία ψευδών λογαριασμών με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου, η εξόρυξη δεδομένων οποιασδήποτε JobGr.grιδιοκτησίας, η αποστολή μηνυμάτων σε χρήστες που έχουν ζητήσει να μην λαμβάνουν μηνύματα επικοινωνίας ,η πώληση, η ανταλλαγή ή η διανομή σε τρίτο μέρος των στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε ατόμου, χωρίς να το γνωρίζει το συγκεκριμένο άτομο και να παρέχει τη διαρκή του συγκατάθεση στην εν λόγω αποκάλυψη, και η χρήση των μηνυμάτων επικοινωνίας τηςJobGr.grΒιογραφικού κατά παράβαση της πολιτικής τηςJobGr.gr, της έχει καθοριστεί από την JobGr.gr, για παράδειγμα, της υποδεικνύεται από τη χαμηλή ανταπόκριση από τα άτομα με τα οποία γίνεται επικοινωνία , η αποστολή, η μεταφόρτωση, η διανομή ή η διάδοση τυχόν παράνομου, δυσφημιστικού, παρενοχλητικού, καταχρηστικού, κακόβουλου, παραβατικού, χυδαίου ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτού περιεχομένου ή η προσφορά για την πραγματοποίηση των ίδιων ενεργειών. Η JobGr.grδύναται να αποκλείσει τη μετάδοση του συγκεκριμένου περιεχομένου χωρίς εξηγήσεις , η σκόπιμη διανομή ιών, ιών τύπου worm, ελαττωμάτων, δούρειων ίππων, κατεστραμμένων αρχείων, φημολογιών ιών (hoax) ή οποιουδήποτε άλλου Επιβλαβούς κώδικα ή στοιχείων καταστροφικής ή παραπλανητικής φύσης , η εφαρμογή ή η προώθηση πυραμιδωτών συστημάτων ή παρόμοιων προγραμμάτων, η διαβίβαση περιεχομένου που μπορεί να είναι επιβλαβές για ανηλίκους , η πλαστοπροσωπία άλλου ατόμου (μέσω της χρήσης διεύθυνσης email ή άλλου τρόπου) ή η με άλλον τρόπο διαστρεβλωμένη παρουσίαση του εαυτού της ή της πηγής οποιουδήποτε email , η διαβίβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιόκτητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών άλλου ατόμου χωρίς την άδεια του εν λόγω κατόχου ή δικαιοπαρόχου. Οι χρήστες που δημοσιεύουν επανειλημμένως την πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει σε άλλα άτομα θα αποκλείονται από το JobGr.gr , η παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (της τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δημοσιότητας) άλλων , η προώθηση ή η ενθάρρυνση παράνομης δραστηριότητας , η παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι χρήστες τηςJobGr.grαξιοποιούν την ιστοσελίδα , η δημιουργία πολλών λογαριασμών χρηστών σε σχέση με τυχόν παραβίαση της σύμβασης ή η δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς ή δόλιες προθέσεις , η πώληση, η ανταλλαγή, η μεταπώληση ή η με άλλον τρόπο εκμετάλλευση για οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή μεταφορά οποιουδήποτε λογαριασμού JobGr.gr , η τροποποίηση, η προσαρμογή, η μετάφραση ή η αποσυμπλήρωση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας , η αφαίρεση τυχόν σημειώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων αποκλειστικής κυριότητας που περιέχονται στην ιστοσελίδα , η αναδιαμόρφωση ή η αυτούσια χρήση οποιουδήποτε τμήματος των ιστοσελίδων που αποτελούν τμήμα της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια τηςJobGr.gr , η επικοινωνία με της χρήστες τηςJobGr.grσχετικά με προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM), θέσεις εργασίας που απαιτούν πληρωμή για την έναρξη ή οποιαδήποτε θέματα τα οποία η JobGr.grθεωρεί ότι είναι επιβλαβή για της χρήστες της , η δημιουργία πολλών λογαριασμών JobGr.grχωρίς άδεια , η δημιουργία πολλών λογαριασμών JobGr.grχωρίς να χρησιμοποιείται το όνομα της εταιρείας της, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη επισκεψιμότητα στο σύστημα δωρεάν δημοσίευσης , η παράκαμψη τυχόν περιορισμών ή αναστολών λειτουργικότητας , η παροχή ψευδών πληροφοριών , η αντιγραφή της βάσης δεδομένων του JobGr.grΒιογραφικού , η αντιγραφή ή η με άλλον τρόπο αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου τηςJobGr.grγια λόγους ανταγωνισμού , η χρήση λογισμικού αποκλεισμού διαφημίσεων ή παρόμοιου λογισμικού σε σχέση με την από μέρους της χρήση της ιστοσελίδας , εάν και μόνο στον βαθμό που το εν λόγω λογισμικό παρεμβάλλεται ή αποτρέπει την προβολή των Αγγελιών θέσεων εργασίας εκτός εάν της έχει επιτραπεί ρητά να το πράξετε σε ξεχωριστή, γραπτή συμφωνία με την JobGr.gr. Αποδέχεστε της φέρετε την αποκλειστική ευθύνη (και ότι η JobGr.grδεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί της ή της οποιοδήποτε τρίτο μέρος) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για κάθε συνέπεια (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημίας την οποία ενδέχεται να υποστεί η JobGr.gr) που προκύπτει από την εν λόγω αθέτηση . Η χρήση ή η παροχή ψευδών, ψεύτικων ή φανταστικών ονομάτων ή στοιχείων επικοινωνίας σε σχέση με την ιστοσελίδα αποτελεί βάση άμεσου τερματισμού του λογαριασμού τηςJobGr.grκαι της δυνατότητας από μέρους της χρήσης της ιστοσελίδας . Η JobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των μηνυμάτων ή του υλικού που αποστέλλονται στην ιστοσελίδα ), για να αποτρέψει δυνητικά παράνομες ή αθέμιτες δραστηριότητες ή τυχόν της δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για της χρήστες. Η JobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό μη φυσιολογικής δραστηριότητας, καθώς και για τον έλεγχο Περιεχομένου χρήστη, προκειμένου να αποτρέψει μορφές κατάχρησης της είναι η αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου ή η απάτη. Ωστόσο, από αυτές της μεθόδους ανίχνευσης δεν απουσιάζουν ελαττώματα και ενδέχεται να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα , συμφωνείτε ότι η JobGr.grθα εφαρμόσει της παραπάνω κανόνες ή θα επιχειρήσει να αποτρέψει την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου, την απάτη ή άλλη μη φυσιολογική δραστηριότητα. Τέτοια μέτρα μπορεί να επιφέρουν την προσωρινή ή οριστική αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού της, της πρόσβασής της στη λειτουργία αναμετάδοσης τηςJobGr.grή της χρήσης από μέρους της οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών της ιστοσελίδας , με ή χωρίς ειδοποίηση. Η JobGr.grδεν θα είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για αυτήν την αναστολή ή τον εν λόγω τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συνεπειών αυτών.ΗJobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει οποιοδήποτε μήνυμα με επισύναψη .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh ή .zip, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία . Η Ιστοσελίδα JobGr.gr βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και ανανέωση των παροχών και λειτουργιών της . Παρόλα αυτά ενδέχεται να υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα στο σύνολο της ή μέρη της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης , αναβάθμισης ή και προγραμματισμένης συντήρησης του πληροφορικού συστήματος . Συνεπώς η ιστοσελίδα JobGr.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να προκύψει σε κάποιο χρήστη υπό της προαναφερόμενες της συνθήκες . Τυχόν παραίτηση από οποιαδήποτε πρόβλεψη της παρούσας σύμβασης θα ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από την JobGr.gr . Η παρούσα σύμβαση, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και οποιεσδήποτε επιπλέον συμφωνίες που μπορεί να συνάψετε με την JobGr.gr σε σχέση με την ιστοσελίδα, θα αποτελεί την ενιαία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την JobGr.grαναφορικά με την ιστοσελίδα . Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης θεωρηθεί άκυρος από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων της συγκεκριμένης Συμφωνίας, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Συμφωνείτε ότι η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να αλλάξει, να τροποποιηθεί, να μεταβληθεί ή να αντικατασταθεί, εκτός εάν προσκομιστεί υπογεγραμμένο έγγραφο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε συμβαλλομένου. Της αποφυγή αμφιβολιών, η επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και της εργαζόμενους τηςJobGr.gr δεν θα συνιστά τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας σύμβασης.Τυχόν ειδοποιήσεις της την JobGr.gr πρέπει να αποστέλλονται στο σχετικό νομικό πρόσωπο τηςJobGr.gr που προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας σύμβασης μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας ή αεροπορικώς ή με ειδική ταχυδρομική αποστολή, θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί αν με τη παραλαβή αναφέρουν το θέμα της . Η ειδοποίηση της εσάς μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσδιορίστηκε στον λογαριασμό της ή μέσω δημοσίευσης μηνύματος στη διεπαφή του λογαριασμού της και θεωρείται ληφθείσα με την αποστολή της (για email) ή όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη δημοσίευσή της (για μηνύματα στη διεπαφή των διαφημίσεων JobGr.gr ).Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να αναθέσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή της υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση τηςJobGr.gr και τυχόν παρόμοια απόπειρα είναι άκυρη. Η JobGr.gr δύναται ελεύθερα να εκχωρήσει ή να αναθέσει τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος, χωρίς να της ειδοποιήσει. Επιπλέον, η JobGr.gr δύναται να εκχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ίδια σε οποιοδήποτε σχετικό νομικό πρόσωπο τηςJobGr.gr ενημερώνοντάς της για τη συγκεκριμένη εκχώρηση. Με την προσπέλαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας , υποδεικνύετε τη συγκατάθεσή της στην παρούσα σύμβαση και συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους της ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών ελέγχου εξαγωγών και επανεξαγωγών, των νόμων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νόμων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνετε, εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι δεν βρίσκεστε, δεν είστε κάτοικος ούτε υπήκοος οποιασδήποτε χώρας που υπόκειται σε εμπορικό αποκλεισμό ή άλλον περιορισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβέρνηση της Ελλάδος ως χώρα που “υποστηρίζει την τρομοκρατία”, δεν περιλαμβάνεστε σε τυχόν λίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυβέρνησης της Ελλάδος αναφορικά με περιορισμό τελικών χρηστών. Το υλικό στην ιστοσελίδα , παρέχεται με “Περιορισμένα δικαιώματα”. Η χρήση, η αναπαραγωγή ή η αποκάλυψη από την Κυβέρνηση υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι προσδιορίζονται της ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η χρήση του υλικού από την Κυβέρνηση συνιστά αναγνώριση των δικαιωμάτων αποκλειστικής κυριότητας τηςJobGr.gr που περιέχονται σε αυτό.Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι στην JobGr.gr, της συνδεδεμένες εταιρείες ή τηςδικαιοπαρόχουςτης ανήκει το σύνολο των δικαιωμάτων, των τίτλων και των συμφερόντων αναφορικά με την ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας που σχετίζονται με αυτόν. Η JobGr.gr επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, υπομνήματα αποκλειστικής κυριότητας και αποδόσεις σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, τυχόν διακριτικά σήματα ευρεσιτεχνιών ή της ενδείξεις ιδιοκτησίας στο υλικό που προσπελάζεται μέσω της ιστοσελίδας , εκτός του δικού της προφίλ χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση υλικού ή περιγραφών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της ιστοσελίδας ή του υλικού του και οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συγκέντρωσης και εξαγωγής δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αυτούσια χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας ή τυχόν υλικού που περιέχονται σε αυτόν.
Μη εγγεγραμμένοι Χρήστες
Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και περιήγησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα JobGr.gr υπό μορφή επισκέπτη . Οι χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη ή δεν έχουν συνδεθεί στο λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα JobGr.gr δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε αγγελία για θέση εργασίας που δημοσιεύονται στην JobGr.gr , ή να δημιουργήσουν , αποθηκεύσουν βιογραφικό τους. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες εφόσον κάνουν αποδοχή των cookies μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα της ιστοσελίδας με μορφή popup.
Προφίλ Χρήστη
Ως άτομο που αναζητά εργασία, μπορείτε να προβείτε σε διάφορες ενέργειες στην ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, κατά την αναζήτησή σας για θέσεις εργασίας, η JobGr.gr γνωρίζει και αποθηκεύει τους τίτλους και τις θέσεις εργασίας που αναζητάτε και όπου κάνετε κλικ, πού βρίσκονται αυτές οι θέσεις εργασίας, το γενικό εύρος μισθού ή το επίπεδο εμπειρίας των θέσεων εργασίας που προβάλλετε , τις καταχωρίσεις θέσεων εργασίας για τις οποίες υποβάλλετε αιτήσεις, τον όγκο της δραστηριότητάς σας ή τον χρόνο της πιο πρόσφατης δραστηριότητάς σας στο JobGr.gr, τις πληροφορίες που παρέχετε απευθείας στο JobGr.gr συμπεριλαμβανομένου του επιθυμητού μισθού ή της προϋπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς σας στην ιστοσελίδα της JobGr.gr. Η JobGr.gr δύναται να παρέχει ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών σε χρήστες αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, η JobGr.gr δύναται να σας παράσχει δεδομένα σχετικά με εκτιμώμενους μισθούς για μια συγκεκριμένη καταχώριση θέσης εργασίας ή για τον αριθμό αιτήσεων για μια καταχώριση θέσης εργασίας. Αυτά τα στοιχεία που παρέχονται από την JobGr.gr αποτελούν εκτιμήσεις που δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές ή σε διάφορα επίπεδα ακρίβειας. Επίσης, η JobGr.gr δύναται να συμπεριλάβει εκτιμήσεις μισθών σε σελίδες εκτός των καταχωρίσεων θέσεων εργασίας στην ιστοσελίδα. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία σχετικά με μισθούς παρέχονται κατά προσέγγιση βάσει μεγάλου αριθμού υποβολών τρίτων στην JobGr.gr, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με την JobGr.gr εταιρειών. Αυτά τα στοιχεία δίνονται στους χρήστες της JobGr.gr μόνο για λόγους γενικευμένης σύγκρισης. Η ελάχιστη αμοιβή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας. Για τα πραγματικά στοιχεία του μισθού θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη. Ομοίως, οι πληροφορίες που σχετίζονται με καριέρα ή πρόσληψη και παρέχονται από την JobGr.gr προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επαγγελματικές υπηρεσίες στελέχωσης προσωπικού ή παροχής συμβουλών σε θέματα καριέρας. Κατανοείτε ότι η JobGr.gr δύναται να παρέχει προτάσεις ή πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, κατανοείτε ότι αποτελεί τελικά δική σας ευθύνη να καθορίσετε πώς θα επιδιώξετε την αναζήτηση θέσης εργασίας ή την αναζήτηση υποψηφίου. Επιπλέον, κατανοείτε ότι με την παροχή των συγκεκριμένων οδηγών καριέρας ή πρόσληψης, η JobGr.gr δεν λειτουργεί ως γραφείο τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας ή στελέχωσης προσωπικού. Επίσης, κατανοείτε ότι ανατρέχοντας σε οδηγούς καριέρας ή πρόσληψης ή χρησιμοποιώντας τους, δεν σας παρέχεται εγγύηση για συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας, τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή διαβεβαίωση πρόσληψης. Ακόμη, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών ή οδηγών. Ως χρήστης της ιστοσελίδας , η JobGr.gr δύναται, κατά καιρούς, να σας στέλνει email από τους οδηγούς καριέρας ή πρόσληψης στα πλαίσια των υπηρεσιών της σε εσάς. Αυτά τα email μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές για τη βελτίωση του βιογραφικού σας ή πώς να χρησιμοποιήσετε το βιογραφικό σας αποτελεσματικά στη διαδικασία αίτησης για θέσεις εργασίας, συνήθεις ερωτήσεις σε συνεντεύξεις, επόμενα βήματα μετά την υποβολή μιας αίτησης και πώς να προετοιμαστείτε για μια νέα θέση εργασίας μετά την πρόσληψή σας.Γνωρίζετε ακριβώς ποια είναι αυτά τα δεδομένα, επειδή εσείς είστε το άτομο που πραγματοποίησε τη δραστηριότητα και τα δεδομένα ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εάν διαθέτετε λογαριασμό JobGr.gr ή Βιογραφικό JobGr.gr, συμφωνείτε ότι η JobGr.gr μπορεί να συσχετίσει αυτά τα δεδομένα με το Προφίλ σας στο JobGr.gr και να χρησιμοποιήσει αυτά τα πραγματικά δεδομένα που παρατηρήθηκαν, προκειμένου να σας προτείνει θέσεις εργασίας και να προτείνει εσάς ή το δημόσιο βιογραφικό σας σε εργοδότες που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για κάποιο άτομο που ταιριάζει με τη δική σας συμπεριφορά στο JobGr.gr. Επίσης, συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας βάσει αυτών των πληροφοριών εκ μέρους των εργοδοτών ή της ίδιας της JobGr.gr. Λάβετε υπόψη ότι στις προαναφερθείσες ενέργειες δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που αποστέλλονται σε εσάς από τρίτο μέρος. Ωστόσο, η JobGr.gr δύναται να προβάλει δημοσίως το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε πρόσφατα την ιστοσελίδα της JobGr.gr για να επικοινωνήσετε με κάποιον τρίτο. Επιπρόσθετα, εάν ορίσετε το Βιογραφικό σας ως δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι η JobGr.gr δύναται να κοινοποιήσει όλες τις προαναφερθείσες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους εργοδότες. Εάν δεν επιθυμείτε την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών, μπορείτε να ορίσετε το βιογραφικό σας ως ιδιωτικό. Η JobGr.grδύναται να καταστήσει διαθέσιμα εργαλεία διαλογής σε εργοδότες για χρήση από τους ίδιους στη διαδικασία αίτησης, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων διαλογής, εργαλείων διαλογής μέσω τηλεφώνου και αξιολογήσεων. Η JobGr.grπαραχωρεί άδεια χρήσης αυτών των εργαλείων για χρήση από εργοδότες, όπως προσδιορίζεται από τους ίδιους τους εργοδότες. Ως χρήστης που αναζητά εργασία, συμφωνείτε ότι ο εργοδότης έχει πάρει την απόφαση να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης και οι ερωτήσεις που τίθενται προσδιορίζονται αποκλειστικά από τον εργοδότη και όχι από την JobGr.gr. Ο εργοδότης είναι το μόνο μέρος που προσδιορίζει τις απαντήσεις που προκρίνουν έναν υποψήφιο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του εργαλείου διαλογής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποτελεσμάτων . Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι μόνο ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προσφορά εναλλακτικών μεθόδων διαλογής, εάν αυτές απαιτούνται από τον Νόμο ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο κρατικό νόμο. Η JobGr.grδεν εγγυάται ότι η μέθοδος παροχής αυτών των ερωτήσεων θα είναι συμβατή με τον Νόμο για πολίτες με αναπηρία ή οποιονδήποτε αντίστοιχο κρατικό νόμο.Ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας , ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως , καταχωρίσεις θέσεων εργασίας, βιογραφικά, πληροφορίες, κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, μηνύματα και άλλο υλικό (το εν λόγω υλικό το οποίο οι χρήστες υποβάλλουν, δημοσιεύουν, εμφανίζουν ή με άλλον τρόπο καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ή μέσω της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε υλικό το οποίο ένας χρήστης υποβάλλει στη JobGr.gr, σε περιπτώσεις όπου αναφέρεται ότι τέτοιο υλικό μπορεί να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα , αναφέρεται στο παρόν ως “προφίλ χρήστη”). Η εν λόγω λειτουργικότητα έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τους χρήστες να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την καριέρα και τις εταιρείες, να ενημερώνει τους χρήστες για θέσεις εργασίας, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς υποψήφιους θέσεων εργασίας και να διευκολύνει άλλες επικοινωνίες. Το προφίλ Χρήστη παρέχεται από τρίτους, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούν ανώνυμα εμφανιζόμενα ονόματα. Το προφίλ χρήστη ενδέχεται να είναι ανακριβές, ημιτελές, παραπλανητικό ή να έχει δόλια σκοπιμότητα. Για παράδειγμα, οι Εταιρικές σελίδες που φιλοξενούνται σε ιστοσελίδα , οι οποίες επιτρέπουν τη δημοσίευση προφίλ χρήστη από άτομα που μπορεί να μην σχετίζονται με την Εταιρεία στην οποία ανήκει η Εταιρική σελίδα. Ομοίως, η ιστοσελίδα επιτρέπει το προφίλ χρήστη να δημοσιεύεται σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Ειδικών αναζήτησης θέσεων εργασίας. Η JobGr.grδεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο στο προφίλ χρήστη, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απόψεων, συμβουλών, πληροφοριών ή δηλώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ορισμένα στοιχεία των σελίδων αποτελεσμάτων της αναζήτησης θέσεων εργασίας στο JobGr.grμπορεί να φαίνονται ως περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από την JobGr.gr, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν αναπαραγωγή ερωτημάτων αναζήτησης που δημιουργήθηκαν από τους χρήστες. Αναγνωρίζετε ότι αποκτώντας πρόσβαση στην ιστοσελίδα , ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου Περιεχομένου χρήστη) που θεωρείτε επιβλαβές, προσβλητικό, απειλητικό, ανάρμοστο ή μη αποδεκτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γλώσσας με σεξουαλικά υπονοούμενα και άλλου προσβλητικού υλικού. Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκτος από αυτή που προβλέπεται δηλαδή , για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε περαιτέρω διάλογο με υποψήφιο εργαζόμενο. Η επικοινωνία από τους ανταγωνιστές μας με σκοπό την παρακίνηση εργαζομένων της επιχείρησης του εργοδότη δεν επιτρέπεται , δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email , προφυλάξτε τον κωδικό σας.Όταν προβάλλετε, αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή λαμβάνετε υλικό , συμπεριλαμβανομένων Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας, βιογραφικών και μηνυμάτων , μέσω του της ιστοσελίδας ή χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα , η JobGr.gr δύναται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει το εν λόγω υλικό για ανάλυση δεδομένων, έλεγχο ποιότητας ή για να βελτιώσει την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της JobGr.gr , συμπεριλαμβανομένης της παροχής καλύτερων αποτελεσμάτων αναζήτησης και άλλων καταχωρίσεων για χρήστες που αναζητούν εργασία και εργοδότες , μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή άλλων τρόπων. Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Επίσης είσαστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την έγγραφη σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύετε να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την JobGr.grγια οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασης σας , να καταγγέλλετε οποιοδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά εντοπίζετε στην ιστοσελίδα JobGr.gr , δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο , αν κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης η JobGr.gr δημιουργήσει την άποψη πως παραπλανήσατε την JobGr.gr σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές ή/και υπηρεσίες, προμηθευτήκατε υπηρεσίες που δεν αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση σας, τότε η JobGr.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν την Σύμβαση , η JobGr.gr δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμπεριφορά των Χρηστών της, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων.Επίσης, αναγνωρίζετε ότι η JobGr.grδεν φέρει ευθύνη όσον αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο.Δεν πρέπει να δημοσιεύετε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη που είναι παράνομο, δόλιο, μεροληπτικό, απειλητικό, καταχρηστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτό ή το οποίο περιέχει σεξουαλικούς, εθνικούς, φυλετικούς ή άλλους μεροληπτικούς αρνητικούς χαρακτηρισμούς ή το οποίο δεν περιλαμβάνει σχετικό ή εποικοδομητικό περιεχόμενο. Επίσης, δεν πρέπει να δημοσιεύετε τυχόν περιεχόμενο στο προφίλ χρήστη που περιλαμβάνει πληροφορίες αποκλειστικής κυριότητας, εμπορικά μυστικά, εμπιστευτικές πληροφορίες, διαφημίσεις (πέραν των αγγελιών θέσεων εργασίας που επιτρέπονται από την παρούσα σύμβαση ), παρακλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμιδωτά συστήματα, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλα αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα επικοινωνίας (εκτός εάν με άλλον τρόπο επιτρέπεται από εμάς γραπτώς) ή το οποίο ενθαρρύνει ή προκαλεί αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε τυχόν περιεχόμενο στο προφίλ χρήστη που περιλαμβάνει επίσημα στοιχεία ταυτοποίησης (δικά σας ή άλλου ατόμου), όπως αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό εθνικού δελτίου ταυτότητας, αριθμό ασφάλισης, αριθμό άδειας οδήγησης, αριθμό μητρώου μετανάστευσης ή οποιονδήποτε άλλον παρόμοιο αριθμό, κωδικό ή αναγνωριστικό. Η δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών ταυτοποίησης ενδέχεται να οδηγήσει σε κλοπή ταυτότητας και άλλες αρνητικές συνέπειες. Η JobGr.grδύναται να αφαιρέσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες ταυτοποίησης, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να το πράξει αυτό. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών ταυτοποίησης. Η JobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει την εμφάνιση του βιογραφικού στην ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απόκρυψης πεδίων, της τροποποίησης της μορφής του και της αλλαγής των οπτικών στοιχείων.Η JobGr.gr, παρόλο που δεν έχει τη σχετική υποχρέωση, δύναται να παρακολουθεί το περιεχόμενο στο προφίλ χρήστη και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράψει οποιοδήποτε τμήμα του, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σε περίπτωση που αυτό παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες, συμπεριλαμβανομένου τυχόν προφίλ χρήστη που δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας όπου είναι δημοσιευμένο ή το οποίο αποτελεί διαφήμιση, μήνυμα εύρεσης υποψηφίων ή άλλο εμπορικό μήνυμα (πέραν των αγγελιών θέσεων εργασίας που επιτρέπονται από την παρούσα σύμβαση ) ή το οποίο η JobGr.grθεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι ακατάλληλο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη παραβαίνει την παρούσα σύμβαση ή τις πολιτικές μας, επικοινωνήστε άμεσα με την JobGr.gr , ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εξετάσουμε την αφαίρεσή του. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η JobGr.grδεν έχει καμία υποχρέωση να αφαιρεί τυχόν περιεχόμενο από το προφίλ χρήστη και η ερμηνεία παράβασης ή μη τυχόν πολιτικής της JobGr.grαπό κάποιο προφίλ χρήστη για δημοσίευση ή απόσυρση από δημοσίευση τυχόν Περιεχομένου χρήστη και για εξαίρεση τυχόν υλικού που οποιοδήποτε μέρος επιδιώκει να δημοσιεύσει στη JobGr.gr, θα παραμένει πάντα στην απόλυτη ευχέρεια της JobGr.gr. Συμφωνείτε ότι η JobGr.grδεν έχει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε άλλου λόγω των συντακτικών αποφάσεών της. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η JobGr.grείναι μια διαδραστική υπηρεσία υπολογιστών και δεν έχει καμία υποχρέωση να πραγματοποιεί διαλογή σε τυχόν προφίλ χρήστη ή να συμπεριλαμβάνει τυχόν προφίλ χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αγγελιών θέσεων εργασίας) στα αποτελέσματα αναζήτησης ή άλλες καταχωρίσεις της και δύναται να εξαιρεί ή να αφαιρεί τυχόν προφίλ χρήστη από δημοσίευση για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία.Η JobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει όλο το προφίλ χρήστη και άλλες σχετικές πληροφορίες, καθώς και τις περιστάσεις που αφορούν τη διαβίβασή του, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος αναφορικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας , προκειμένου να προστατεύσει την ίδια, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες της, αλλά και για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις ή κρατικά αιτήματα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η JobGr.grδύναται να συμμορφωθεί με κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας, αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή υποχρεωτικές δικαστικές εντολές για την αποκάλυψη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ταυτότητας χρήστη ή άλλων πληροφοριών που έχουν δεόντως ζητηθεί. Όταν δημοσιεύετε στη JobGr.grμε εμπιστευτικό τρόπο (π.χ. ανώνυμες Αξιολογήσεις εταιρειών ή εμπιστευτική Αγγελία θέσης εργασίας), η ταυτότητά σας μπορεί να ανακαλυφθεί κατόπιν αιτήματος από το κράτος ή αρχές επιβολής του νόμου. Με την επιφύλαξη του γενικού εννοιολογικού χαρακτήρα των προαναφερθέντων, η JobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος (αλλά χωρίς να είναι υποχρεωμένη) να αφαιρέσει τυχόν καταχώριση θέσης εργασίας η οποία, άμεσα ή έμμεσα, είναι μεροληπτική έναντι των Ατόμων που αναζητούν εργασία. Η άμεση μεροληψία σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια καταχώριση θέσης εργασίας ρητά καθιστά σαφές ότι μόνο τα Άτομα που αναζητούν εργασία τα οποία ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια είναι επιθυμητά και επομένως εξαιρούνται άλλα άτομα εξαιτίας, για παράδειγμα, του φύλου, της φυλής, της ηλικίας ή της αναπηρίας τους. Η έμμεση μεροληψία σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια Καταχώριση θέσης εργασίας σιωπηρά εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες Ατόμων που αναζητούν εργασία, καθιστώντας αδύνατο για αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να αποφύγετε τη δημοσίευση οποιασδήποτε καταχώρισης θέσης εργασίας η οποία, άμεσα ή έμμεσα, μεροληπτεί έναντι Ατόμων που αναζητούν εργασία ή με άλλον τρόπο παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία. Μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραχωρείτε στην JobGr.grμια μη αποκλειστική, παγκόσμια, οριστική πλήρως εξοφλημένη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, με δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης (μέσω πολλών επιπέδων κατόχων υπο-άδειας) άδεια και δικαίωμα δημιουργίας, χρήσης, πώλησης, παραχώρησης υπο-άδειας, αναπαραγωγής, διανομής, εκτέλεσης, προβολής, δημιουργίας παράγωγων έργων και με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του συνόλου του προφίλ χρήστη που δημοσιεύετε ή υποβάλλετε, για λόγους δημοσίευσης του υλικού στην ιστοσελίδα , διατήρησης της ιστοσελίδας της JobGr.grκαι προώθησης της JobGr.grχωρίς περιορισμό. Κατανοείτε ότι δεν οφείλεται ούτε καθίσταται πληρωτέα οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης σε εσάς σε σχέση με την άσκηση από μέρους της JobGr.grτων δικαιωμάτων της σύμφωνα με την άδεια που εκχωρείται σε αυτήν την ενότητα. Στον βαθμό που μπορεί να οφείλεται οποιαδήποτε αποζημίωση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ως αποτέλεσμα της άσκησης από μέρους της JobGr.grαυτών των δικαιωμάτων, ή σε σχέση με αυτήν, διά του παρόντος παραιτείστε όλων των δικαιωμάτων για αυτήν την αποζημίωση .Επιπλέον, παραχωρείτε στην JobGr.gr, τις συνδεδεμένες εταιρείες, και τους κατόχους υπο-άδειας αυτής μια άδεια χρήσης του ονόματος, του ονόματος χρήστη ή/και των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων σχετικά με , κάθε τέτοιο προφίλ χρήστη, οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ της JobGr.grπου περιέχει ή ενσωματώνει το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη ή οποιεσδήποτε ενέργειες από την JobGr.grγια την προώθηση ή τη δημοσίευση του συγκεκριμένου προφίλ χρήστη (π.χ. Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας) συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης λέξεων-κλειδιών σε τρίτες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Παρά τα προαναφερθέντα, στον βαθμό που υποβάλλετε φωτογραφίες στην JobGr.grγια συσχετισμό με κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία της JobGr.gr, η JobGr.grθα δημοσιεύει τις εν λόγω φωτογραφίες μόνο σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία.Δηλώνετε και εγγυάστε ότι , σας ανήκει το προφίλ χρήστη που υποβάλλετε, δημοσιεύετε, εμφανίζετε ή με άλλον τρόπο καθιστάτε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ή μέσω της JobGr.grή ότι με άλλον τρόπο έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε την άδεια που προσδιορίζεται στην παρούσα ενότητα, το εν λόγω προφίλ χρήστη, καθώς και η υποβολή, δημοσίευση, εμφάνιση ή διαθεσιμότητά του στην ιστοσελίδα ή μέσω της JobGr.gr, δεν παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σύμβασης, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τυχόν άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και η εν λόγω υποβολή, δημοσίευση, εμφάνιση ή διαθεσιμότητα στην ιστοσελίδα ή μέσω της JobGr.grδεν έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Συμφωνείτε να πληρώσετε για το σύνολο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, χρεώσεων, ζημιών και οποιωνδήποτε άλλων χρηματικών ποσών οφείλονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας του εν λόγω προφίλ χρήστη. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την JobGr.gr και τις συνδεδεμένες εταιρείες της από τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προφίλ χρήστη. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την άδεια που παραχωρήσατε σε αυτήν την Ενότητα για το εν λόγω προφίλ χρήστη, στείλτε μια πιστοποιημένη επιστολή αιτήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω με ένα αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας (για λόγους επαλήθευσης της ταυτότητας) και ζητήστε να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο προφίλ χρήστη. Η πιστοποιημένη επιστολή αιτήματός σας πρέπει να περιλαμβάνει , την υπογραφή του σχετικού κατόχου δικαιωμάτων για το εν λόγω προφίλ χρήστη ή κάποιου ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου δικαιωμάτων, τον προσδιορισμό του προφίλ χρήστη για το οποίο πρόκειται να ανακληθεί η άδεια και πληροφορίες ευλόγως επαρκείς ώστε η JobGr.gr να δύναται να εντοπίσει και να αφαιρέσει το εν λόγω προφίλ στην ιστοσελίδα ,το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας, μια δήλωση όπου αναφέρεται καλή τη πίστη ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των δικαιωμάτων να ανακαλέσετε την άδεια για το προσδιορισμένο προφίλ χρήστη και μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στο αίτημα είναι ακριβείς και, γνωρίζοντας τις κυρώσεις περί δήλωσης ψευδών γεγονότων, ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου δικαιωμάτων όσον αφορά το συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση για την απάντηση και τη διεκπεραίωση του εν λόγω αιτήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την JobGr.gr.Κατά τη διακριτική σας ευχέρεια, δύνασθε να παρέχετε κριτική και σχετικό υλικό στην JobGr.gr αναφορικά με τη λειτουργικότητα και την απόδοση της ιστοσελίδας κατά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του προσδιορισμού πιθανών λαθών, βελτιώσεων, τροποποιήσεων, διορθώσεων σφαλμάτων ή ρυθμίσεων ενίσχυσης (“κριτική”). Εάν εσείς, μέσω της αξιολόγησής σας ή με άλλο τρόπο, παράσχετε κάποια κριτική, διά του παρόντος παραχωρείτε στην JobGr.gr μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, οριστική, αμετάκλητη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, με δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης (μέσω πολλών επιπέδων κατόχων υπο-άδειας) άδεια και δικαίωμα δημιουργίας, χρήσης, πώλησης, παραχώρησης υπο-άδειας, αναπαραγωγής, διανομής, εκτέλεσης, προβολής, δημιουργίας παράγωγων έργων και με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του συνόλου της εν λόγω κριτικής για οποιαδήποτε αιτία χωρίς περιορισμό. Συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δύναται να αποκαλύψει το σύνολο ή μέρος της κριτικής σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δύναται να παραχωρήσει υπο-άδεια για οποιαδήποτε κριτική ή το σύνολό της, σε κάθε μορφή, προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς περιορισμό. Συμφωνείτε ότι η από μέρους σας εν λόγω κριτική παρέχεται χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς περιορισμό, δεν είναι αυθαίρετη και δεν θέτει την JobGr.gr υπό οποιαδήποτε υποχρέωση διαμεσολάβησης, εμπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση. Ακόμη, η JobGr.gr είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη κριτική χωρίς πρόσθετη αποζημίωση προς εσάς και έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει την εν λόγω κριτική σε μη εμπιστευτική βάση ή άλλως σε οποιονδήποτε. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η JobGr.gr με την αποδοχή οποιασδήποτε κριτικής, δεν αποποιείται τυχόν δικαιώματα για χρήση παρόμοιων ή σχετικών ιδεών που ήταν προηγουμένως γνωστές στην JobGr.gr, οι οποίες αναπτύχθηκαν από τους υπαλλήλους της ή αποκτήθηκαν από άλλες πηγές εκτός από εσάς.
Δημιουργία -Ενημέρωση -Διαγραφή Λογαριασμού
Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα JobGr.grσας παρέχεται η δυνατότητα να ανεβάσετε το βιογραφικό σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία εσείς κρίνετε απαραίτητη σε σχέση με την εργασιακή σας αναζήτηση. Όταν πραγματοποιείτε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα, θα χρειαστεί να παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεση σας κάποια προσωπικά σας δεδομένα όπως ενδεικτικά το όνομα σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την ηλικία σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα JobGr.grθα μεταβείτε στην Φόρμα Εγγραφής και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην σχετική ενότητα. Έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να επικυρώσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μέσα από την αντίστοιχη επιλογή στον λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας και τον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα JobGr.gr. Κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής, η διαγραφή πραγματοποιείται αυτόματα και διαγράφονται άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, με μελλοντική ισχύ, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε με ρητή διάταξη νόμου (π.χ. για φορολογική χρήση). Ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική περίοδο σε τρίτα μέρη λόγω της φύσης και τεχνικής δομής του Διαδικτύου. Η ιστοσελίδα JobGr.gr διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσει μονομερώς τη σύμβαση και να διαγράψει τον λογαριασμό σας χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα JobGr.grτουλάχιστον μία φορά κατά την τελευταία διετία, επέρχεται αυτόματη διαγραφή του λογαριασμού σας και ταυτόχρονα διαγραφή σας από την λίστα ενημερώσεων της ιστοσελίδας, άνευ προειδοποίησης ή ενημέρωσης.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες ως υποψήφιοι για θέση εργασίας
Η ιστοσελίδαJobGr.gr, η οποία διατίθεται δωρεάν στους χρήστες που αναζητούν εργασία, δύναται να καταστήσει διαθέσιμες ορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης με αγγελίες θέσεων εργασίας και άλλο περιεχόμενο που σχετίζεται με θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων προς τρίτους ιστοτόπους , Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας ή αγγελίες θέσεων εργασίας , μέσω των αποτελεσμάτων αναζήτησης της JobGr.gr ή με άλλον τρόπο μέσω της ιστοσελίδας . Οι αγγελίες θέσεων εργασίας δημιουργούνται και παρέχονται από τρίτους στους οποίους δεν ασκεί κανέναν έλεγχο η JobGr.gr. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι η JobGr.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των αγγελιών θέσεων εργασίας, των συνδέσμων που οδηγούν στις αγγελίες θέσεων εργασίας ή περιέχονται σε αυτές ή τυχόν προϋποθέσεις του επιβάλλονται από τρίτους μετά από την υποβολή αίτησης ενός υποψηφίου που αναζητά εργασία ή την αποχώρησή του από την ιστοσελίδα . Ορισμένα από αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να επιχειρήσουν να επιβάλλουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου οι χρήστες που αναζητούν εργασία να υποβάλλουν αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, μολονότι η JobGr.gr καταβάλλει προσπάθειες να μην γίνονται διαθέσιμες τέτοιους είδους αγγελίες θέσεων εργασίας στην ιστοσελίδα . Εάν αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα της JobGr.gr και επιλέξετε να εισέλθετε σε ιστότοπο τρίτου μέρους, αποδέχεστε τυχόν όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το συγκεκριμένο τρίτο μέρος. Εκτός από ορισμένες χορηγούμενες, επιλεγμένες ή πληρωμένες τοποθετήσεις, οι αγγελίες θέσεων εργασίας που περιέχονται στην ιστοσελίδα , ή οι σύνδεσμοι των οποίων προέρχονται από την ιστοσελίδα, ευρετηριάζονται ή δημοσιεύονται με αυτόματο τρόπο. Η JobGr.gr δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τυχόν αγγελίες θέσεων εργασίας ή να τις συμπεριλαμβάνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις της. Επίσης, δύναται να εξαιρέσει ή να αφαιρέσει τυχόν αγγελίες θέσεων εργασίας από την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε αγγελίας θέσης εργασίας ή άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται από τυχόν εργοδότη ή άλλον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του εν λόγω εργοδότη ή του άλλου χρήστη. Η JobGr.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε ευθύνη, αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε αγγελίας θέσης εργασίας, εταιρικών σελίδων, ερωτήσεων διαλογής και απαντήσεων και αξιολογήσεων. Επιπλέον, η JobGr.gr δύναται να παρέχει επιλογές αναζήτησης για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης Αγγελιών θέσεων εργασίας κατά κατηγορία τύπου θέσης εργασίας δηλ. πλήρους απασχόλησης, ημιαπασχόλησης κ.λπ. και οι εν λόγω κατηγορίες τύπων θέσεων εργασίας δημιουργούνται ανεξάρτητα και εξ ολοκλήρου από την JobGr.gr και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν άμεσα ή με ακρίβεια το περιεχόμενο των αγγελιών θέσεων εργασίας. Η JobGr.gr δύναται να αναδιαμορφώσει τις καταχωρίσεις θέσεων εργασίας, προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστες σε κινητό τηλέφωνο. Η JobGr.gr μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποζημιώνεται από εργοδότες που δημοσιεύουν αγγελίες θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση του JobGr.gr δωρεάν για άτομα που αναζητούν εργασία, ωστόσο, όλες οι αγγελίες θέσεων εργασίας θεωρούνται διαφημίσεις. Το JobGr.gr προβάλλει τις αγγελίες θέσεων εργασίας με βάση έναν συνδυασμό υποβολών προσφορών από εργοδότες και συνάφειας, όπως είναι οι όροι αναζήτησης και άλλη δραστηριότητα στο JobGr.gr. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της JobGr.gr ή το περιεχόμενό του μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Η JobGr.gr σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση στην αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών για τον εαυτό σας. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους. Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου που τοποθετείτε στην ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση και κοινοποίηση του εγγράφου. Όλες οι πληροφορίες βιογραφικού ή αίτησης που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας JobGr.gr, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό, μια αίτηση ή απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής και αξιολογήσεις, υπόκεινται στην παρούσα σύμβαση και την Πολιτική απορρήτου της JobGr.gr. Η JobGr.gr δύναται να χρησιμοποιήσει το υλικό της αίτησής σας, για να προσδιορίσει εάν μπορεί να ενδιαφέρεστε για μια καταχώριση θέσης εργασίας. Επίσης, η JobGr.gr ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τη συγκεκριμένη καταχώριση θέσης εργασίας. Η JobGr.gr δύναται να αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν μια καταχώριση θέσης εργασίας έχει κλείσει ή δεν είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα . Με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της JobGr.gr, Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι εργοδότες μπορεί να ζητήσουν από την JobGr.gr να συγκεντρώσει τα υλικά της αίτησής σας, το βιογραφικό, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής, τις απαντήσεις αξιολόγησης και άλλες πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στην JobGr.gr σε ένα έγγραφο και συμφωνείτε με τη συγκέντρωση αυτών των υλικών αίτησης από την JobGr.gr εκ μέρους σας. Όταν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην JobGr.gr , αποδέχεστε την εκτέλεση από μέρους της JobGr.gr αυτοματοποιημένων επεξεργασιών ως προς την αίτησή σας, καθώς οι εν λόγω επεξεργασίες αποτελούν κομβικό μέρος της παρούσας σύβασης . Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η αίτησή σας και τυχόν απαντήσεις που σας αποστέλλονται από τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένων των επιστολών προσφοράς εργασίας) μέσω της JobGr.gr θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αναλύονται από την JobGr.gr σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και την Πολιτική απορρήτου της JobGr.gr . η JobGr.gr κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της δύναται να επιβάλλει όρια ως προς την από μέρους σας ικανότητα υποβολής αίτησης για καταχωρίσεις θέσεων εργασίας μέσω της JobGr.gr (αίτηση JobGr.gr ) ή σε άλλες υπηρεσίες της JobGr.gr. Επιπλέον, όταν υποδεικνύετε ότι ενδιαφέρεστε για μια καταχώριση θέσης εργασίας μέσω της αίτησης JobGr.gr ή απάντησης σε πρόσκληση για πρόσληψη ή οποιεσδήποτε παρόμοιες αναφορές θα αναφέρονται ως “αίτηση JobGr.gr ”, αποστέλλετε τις πληροφορίες του βιογραφικού και της αίτησής σας στην JobGr.gr και ζητάτε από την JobGr.gr, και την εξουσιοδοτείτε να καταστήσει διαθέσιμες τις εν λόγω πληροφορίες αίτησης στους σχετικούς εργοδότες για τις συγκεκριμένες καταχωρίσεις θέσεων εργασίας. Όταν ζητάτε από την JobGr.gr να μεταβιβάσει μια αίτηση ή ένα μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης, μιας υπογεγραμμένης επιστολής προσφοράς, σε εργοδότη μέσω της αίτησης JobGr.gr ή του συστήματος αναμετάδοσης της JobGr.gr ή να αποθηκεύσει τη συγκεκριμένη αίτηση, κατανοείτε ότι αυτό γίνεται χωρίς εγγύηση και ότι η JobGr.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναδιαμορφώσει αυτήν την αίτηση ή το εν λόγω μήνυμα. Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και αίτησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα . Όταν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα JobGr.gr και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέσεις εργασίας με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σας σημειώματος, τις αναζητήσεις εργασίας που έχετε πραγματοποιήσει, και το ιστορικό αιτήσεων που έχετε υποβάλει στην ιστοσελίδα, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στον λογαριασμό σας, επιτρέποντάς σας να επεξεργαστείτε ή να ενημερώσετε το βιογραφικό σας σημείωμα από τον λογαριασμό σας και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα , δημιουργώντας ή να αποθηκεύοντας το βιογραφικό σας μία φορά στο προφίλ σας, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε το βιογραφικό σας σημείωμα δημόσια ορατό και προς αναζήτηση στη βάση βιογραφικών της ιστοσελίδας , εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στο ευρύτερο κοινό των εργοδοτών σε αυτή την ιστοσελίδα. Όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας χρησιμοποιώντας την αίτηση JobGr.gr , η JobGr.gr θα επιχειρήσει να στείλει την αίτησή σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρείχε κάποιος εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του. Δεν εγγυόμαστε ότι τα εν λόγω μηνύματα και οι αιτήσεις θα παραδοθούν, παραληφθούν, αξιολογηθούν, αναγνωστούν ή ότι θα πραγματοποιηθούν ενέργειες ως προς αυτά. Επίσης, η JobGr.gr δεν εγγυάται ότι οποιοσδήποτε εργοδότης θα λάβει, θα ειδοποιηθεί σχετικά, θα προσπελάσει, θα διαβάσει ή θα απαντήσει σε κάθε βιογραφικό ή άλλη αίτηση ή ότι δεν θα υπάρχουν λάθη στη διαβίβαση ή την αποθήκευση των δεδομένων. Ωστόσο, η JobGr.gr δύναται να σας ειδοποιήσει όταν συμβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμβάντα. Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας που μας παρέχονται από τους εργοδότες. Επίσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τις τεχνικές δυνατότητες οποιωνδήποτε τρίτων ιστοτόπων, συμπεριλαμβανομένων, των Συστημάτων παρακολούθησης υποψηφίων . Εάν δεν αισθάνεστε άνετα με την αποστολή αίτησης ή μηνυμάτων με αυτόν τον τρόπο ή την αποθήκευση της αίτησης ή των μηνυμάτων σας από την JobGr.gr , μην χρησιμοποιήσετε την αίτηση JobGr.gr ή τις λειτουργίες αναμετάδοσης της JobGr.gr . Στείλτε την αίτηση ή τα μηνύματά σας απευθείας στον Εργοδότη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επιθυμείτε, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου ταχυδρομικού συστήματος. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε απευθείας με τον εργοδότη για να βρείτε εναλλακτικές μεθόδους αίτησης, αν δεν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω του JobGr.gr . Με τη χρήση του συστήματος αίτησης JobGr.gr , παραχωρείτε την πλήρη συγκατάθεσή σας για τα ανωτέρω .Εάν απαιτείτε εναλλακτικές μεθόδους διαλογής ή υποβολής αίτησης, πρέπει να προσεγγίσετε απευθείας τον εργοδότη για να τις ζητήσετε, καθώς η JobGr.gr δεν ευθύνεται για τη διαδικασία αίτησης του εργοδότη. Χρησιμοποιώντας την JobGr.gr συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της αίτησης για τη θέση εργασίας, των μηνυμάτων, των ερωτήσεων διαλογής, των αξιολογήσεων δεξιοτήτων του εργοδότη ή της μορφής ή της μεθόδου παράδοσής τους. Ακόμη, συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δεν εγγυάται ότι η αίτησή σας θα ληφθεί από τον εργοδότη ή ότι θα λάβετε μηνύματα από τον εργοδότη. Έχετε υπόψη ότι η JobGr.gr δεν επιλέγει τις ερωτήσεις που υποβάλλουν οι εργοδότες ούτε καθορίζει τα κριτήρια καταλληλόλητας των εργοδοτών αναφορικά με τις θέσεις εργασίας. Η JobGr.gr δύναται να ενημερώσει τα Άτομα που αναζητούν εργασία σχετικά με μια απαίτηση από την περιγραφή θέσης εργασίας ενός εργοδότη η οποία φαίνεται να απουσιάζει από ένα βιογραφικό. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς εγγύηση και η JobGr.gr δεν εγγυάται ότι η ενημέρωση ενός βιογραφικού θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε προσφορά εργασίας. Η Indeed δεν εγγυάται για την ταυτότητα των εργοδοτών ή οποιωνδήποτε ατόμων εργάζονται για τυχόν εργοδότες και προειδοποιεί τους χρήστες που αναζητούν εργασία να είναι προσεκτικά κατά την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας. Η JobGr.gr δεν εγγυάται για την εγκυρότητα των προσφορών θέσεων εργασίας και προειδοποιεί τα Άτομα που αναζητούν εργασία να επαληθεύουν την εγκυρότητα μιας προσφοράς θέσης εργασίας, προτού προβούν σε κάποια δυσμενή ενέργεια αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση εργασίας τους. Τα Άτομα που αναζητούν εργασία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας κάθε εργοδότη ή προσφοράς θέσης εργασίας. Η JobGr.gr δύναται να χρησιμοποιήσει το υλικό της αίτησής σας συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών και των απαντήσεων στις ερωτήσεις διαλογής , και την πρόσφατη δραστηριότητά σας στην JobGr.gr , για να προσδιορίσει εάν οι λέξεις στο βιογραφικό οποιουδήποτε χρήστη που αναζητά εργασία και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής ταιριάζουν με τις λέξεις ενός ερωτήματος καταχώρισης θέσης εργασίας ή βιογραφικού και αντίστροφα. Συμφωνείτε και συναινείτε ότι η JobGr.gr δύναται να διαφοροποιήσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις διαλογής και τα βιογραφικά που ταιριάζουν από εκείνα που δεν ταιριάζουν και να τα παρουσιάσει στους εργοδότες ως αντιστοιχίες ή μη αντιστοιχίες. Επίσης, η JobGr.gr δύναται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για να βελτιώσει την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της (όπως εμφανίζοντας ή με άλλον τρόπο διαθέτοντας δυνητικώς σχετικές καταχωρίσεις θέσεων εργασίας και βιογραφικά σε υποψήφιους που αναζητούν εργασία και εργοδότες). Χρησιμοποιώντας την αίτηση JobGr.gr και απαντώντας σε ερωτήσεις διαλογής, αναγνωρίζετε ότι οι εργοδότες ενδέχεται να έχουν δώσει οδηγίες στην JobGr.gr ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις απόρριψης, εάν οι απαντήσεις σας δεν συμφωνούν με τις επιδιωκόμενες απαντήσεις του εργοδότη, και αναγνωρίζετε ότι η διαβίβαση αυτών των απορρίψεων δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της JobGr.gr . Η JobGr.gr δύναται να προσφέρει στους εργοδότες τη δυνατότητα να αποστείλει ένα μήνυμα εκ μέρους του εργοδότη στον χρήστη που αναζητά εργασία ενημερώνοντάς το σχετικά με πρόθεση μη περαιτέρω επεξεργασίας της αίτησής του από τον εργοδότη. Αυτές οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόματα κατόπιν ορισμένου χρονικού διαστήματος που επιλέγεται από τον εργοδότη, εκτός εάν ο εργοδότης υποδείξει στην JobGr.gr ενδιαφέρον σχετικά με την αίτησή σας. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η JobGr.gr δεν έχει καμία ευχέρεια ως προς την αποστολή αυτών των μηνυμάτων και ότι τυχόν τέτοια μηνύματα αποτελούν αποκλειστικά απόρροια της απόφασης του Εργοδότη και να μην προχωρήσει σε ενέργειες ως προς την αίτησή σας στο JobGr.gr εντός του χρονικού διαστήματος που έχει επιλεγεί από τον εργοδότη. Τυχόν αλληλεπιδράσεις που ο εργοδότης έχει απευθείας με εσάς και όχι μέσω ενός εργαλείου που παρέχεται από την JobGr.gr όπως , κλήση ή αποστολή email σε εσάς απευθείας δεν είναι ορατές από την JobGr.gr και δεν μπορούν να από μόνες τους να αποτρέψουν την αποστολή ειδοποίησης απόρριψης από τον εργοδότη .
Εγγεγραμμένοι Χρήστες ως Εργοδότες
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους Εργοδότες και άλλους χρήστες που προσπελάζουν ή χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα όπως προβλέπεται για άτομα ή/και οργανισμούς που επιδιώκουν τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης, εκ μέρους των ίδιων ή άλλων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραφείων που πραγματοποιούν αγορές για πολλά μέρη, ή όπως άλλως υποδεικνύουν την αποδοχή της παρούσας σύμβασης . Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στην JobGr.gr, μια Εταιρική σελίδα ή δημοσιεύετε καταχωρίσεις θέσεων εργασίας που προβάλλουν ευκαιρίες απασχόλησης και άλλα περιεχόμενα που σχετίζονται με θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων προς ιστότοπους στην ιστοσελίδα , είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος διαφημίσεων JobGr.gr είτε άλλως, συμφωνείτε ότι η παρούσα σύμβαση, οι όροι που σχετίζονται με οποιαδήποτε υπηρεσία JobGr.gr που χρησιμοποιείτε, καθώς και όλες οι πολιτικές της JobGr.gr, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών απορρήτου και για τα cookies της JobGr.gr, ισχύουν για την περίπτωσή σας. Όταν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό JobGr.gr, ενδέχεται να απαιτηθεί από την JobGr.gr υποβάλλετε τα έγγραφα ταυτοποίησης για επαλήθευση απευθείας στη JobGr.gr και συμφωνείτε με την κοινοποίηση των στοιχείων σας ταυτοποίησης όπου και αποδέχεστε ότι η JobGr.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση ή απώλεια των δεδομένων. Η JobGr.gr σας παρέχει περιορισμένο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας , μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση της JobGr.gr.Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου που τοποθετείτε στην ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου. Ως Εργοδότης, ο λογαριασμός σας προορίζεται για επιχειρηματική χρήση και όχι για προσωπική. Η JobGr.gr δεν ευθύνεται και αποποιείται κάθε ευθύνη εάν το email σας χρησιμοποιείται ακατάλληλα ή λανθασμένα από τρίτο μέρος. Με την εγγραφή σας για λογαριασμό JobGr.gr, συμφωνείτε ότι θα λαμβάνετε υποχρεωτικές ενημερώσεις email σχετικά με μη φυσιολογική δραστηριότητα στον λογαριασμό JobGr.gr που διαθέτετε. Εάν επιχειρήσετε να στείλετε email από ένα όνομα ή μια διεύθυνση email που δεν είναι αληθής, ακριβής, τρέχουσα ή ολοκληρωμένη, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απορρίψουμε το συγκεκριμένο email. Επίσης, η αποστολή του εν λόγω email αποτελεί παράβαση των όρων μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πολλοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο λογαριασμό . Ο συνδεδεμένος λογαριασμός δημιουργείται όταν οι κάτοχοι κύριου λογαριασμού ενός λογαριασμού εργοδότη προσκαλούν άλλους χρήστες στον ίδιο λογαριασμό. Στους διαχειριστές μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουν σε αυτούς τους άλλους χρήστες ορισμένα επίπεδα πρόσβασης στον λογαριασμό, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα. Εάν είστε διαχειριστής που προσθέτει έναν άλλον χρήστη στον λογαριασμό σας , δηλώνετε στην JobGr.gr ότι είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του λογαριασμού και ότι έχετε την αρμοδιότητα να επιτρέψετε την κοινή χρήση της πρόσβασης και αυτών των δεδομένων. Επιπλέον, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να καλύψετε την JobGr.gr από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, αγωγές, απαιτήσεις, ζημίες, ευθύνες, υποχρεώσεις, απώλειες, διακανονισμούς, αποφάσεις, δαπάνες και έξοδα ,συμπεριλαμβανομένων, των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, που προκύπτουν από την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων και της πρόσβασης στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια των παραπάνω δηλώσεων και ότι εσείς φέρετε την πλήρη ευθύνη για την προαναφερθείσα ακρίβεια. Κατά τη χρήση συνδεδεμένου λογαριασμού, τυχόν χρήστες με πρόσβαση σε ορισμένες αρμοδιότητες ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες λογαριασμού ή στο σύνολο των εν λόγω πληροφοριών, όπως , μηνυμάτων επικοινωνίας και ενεργειών όλων των άλλων χρηστών και υποψηφίων στο πλαίσιο του συνδεδεμένου λογαριασμού, μηνυμάτων επικοινωνίας βιογραφικού και στοιχείων χρέωσης. Επίσης, παραχωρείτε τη συναίνεσή σας για την εν λόγω πρόσβαση. Εάν μας έχετε παράσχει διεύθυνση χρέωσης και την αλλάξετε, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από την παρούσα σύμβαση με την JobGr.gr. Διά του παρόντος, συμφωνείτε ότι από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα θα δεσμεύεστε από την παρούσα σύμβαση με την JobGr.gr .Επίσης, συμφωνείτε ότι η JobGr.gr, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους Χρήστες για θέση εργασίας που αναζητούν εργασία, δύναται να ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμετάδοσης της αίτησης JobGr.gr για χρήση αναφορικά με τις καταχωρίσεις θέσεων εργασίας. Ακόμη, συμφωνείτε ότι τυχόν χρήστες που αναζητούν εργασία τα οποία επιθυμούν να εκφράσουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέσης εργασίας μπορούν να το πράξουν αυτό μόνο μέσω της αίτησης JobGr.gr και ότι η JobGr.gr θα στείλει αιτήσεις στη διεύθυνση email που μας έχετε παράσχει. Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία διαχείρισης υποψηφίων της JobGr.gr, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δύναται να κάνει διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες οι οποίες σας επιτρέπουν να προβείτε σε ενέργειες σχετικά με τον χρήστη που αναζητά εργασία, όπως είναι εργαλεία για τη διευθέτηση συνέντευξης, την προβολή βιογραφικού και την απόρριψη υποψηφίου. Συμφωνείτε ότι με τη χρήση αυτών των εργαλείων διαχείρισης υποψηφίων, ζητάτε από την JobGr.gr να συγκεντρώσει τα υλικά της αίτησης του υποψηφίου, το βιογραφικό, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής, τις απαντήσεις αξιολόγησης και άλλες πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στην JobGr.gr σε ένα έγγραφο. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δεν είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση ή την αποθήκευση τέτοιων υλικών αιτήσεων και ότι είστε υπεύθυνοι για τη δική σας συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις διατήρησης. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, παρέχετε πληροφορίες στην JobGr.gr από την οποία ζητάτε και την εξουσιοδοτείτε να καταστήσει διαθέσιμες τις εν λόγω πληροφορίες στο σχετικό χρήστη που αναζητά εργασία. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τυχόν πληροφορίες που κοινοποιούνται μέσω της JobGr.gr θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αναλύονται από την JobGr.gr σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και την Πολιτική απορρήτου της JobGr.gr. Η JobGr.gr δύναται να αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες ανεξαρτήτως από το εάν κάποια κενή θέση εργασίας έχει καλυφθεί. Είστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα των email σας, τη φόρμα αίτησης, τις ερωτήσεις διαλογής ή της μορφής τους, τις εταιρικές σελίδες που δημιουργείτε, τυχόν καταχωρίσεις θέσεων εργασίας που δημοσιεύετε και τυχόν μηνύματα που αποστέλλετε μέσω της αίτησης JobGr.gr , και συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα για το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού ανάλογου περιεχομένου ως νόμιμου. Συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δύναται να απορρίψει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε καταχώριση θέσης εργασίας, οποιοδήποτε τμήμα εταιρικής σελίδας ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις προς τους υποψηφίους που αναζητούν εργασία για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Ακόμη, η JobGr.gr δεν εγγυάται για την παράδοση και την από μέρους σας λήψη των email ή του υλικού αίτησης του υποψηφίου που αναζητά εργασία, καθώς και για το ότι δεν θα υπάρχουν λάθη στη διαβίβαση ή την αποθήκευση των δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα, email ή ειδοποιήσεις μέσω email που αντιστοιχούν σε δραστηριότητα ή χρήση σας στην ιστοσελίδα, στην αίτηση JobGr.gr, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, προϊόντος ή λειτουργίας επικοινωνίας παρέχεται στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα μηνύματα ή ειδοποιήσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης. Η JobGr.gr αποποιείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των εν λόγω ειδοποιήσεων καλής θέλησης, δεν εγγυάται για την παράδοση ή την παραλαβή τους και δεν εγγυάται για την ημερομηνία ή την ώρα της ενδεχόμενης αποστολής τους. Σε περίπτωση που κάποιο απεσταλμένο μήνυμα προορίζεται για κλειστό λογαριασμό, δεν θα είναι δυνατή η παράδοσή του. Συγκεκριμένα, αν δημοσιεύσετε μια καταχώριση θέσης εργασίας απευθείας στην JobGr.gr, οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο στον πίνακα ελέγχου της JobGr.gr. Τυχόν άλλες ειδοποιήσεις που μπορεί να λάβετε σας παρέχονται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης. Για παράδειγμα, μπορεί να μην λάβετε ειδοποιήσεις email για αιτήσεις εάν ένας υποψήφιος που αναζητά εργασία δεν έχει απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις διαλογής, παρόλο που αυτές οι αιτήσεις θα σταλούν στον πίνακα ελέγχου σας της JobGr.gr.Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα, email ή ειδοποιήσεις μέσω email που αντιστοιχούν σε δραστηριότητα ή χρήση σας στην ιστοσελίδα, στην αίτηση JobGr.gr, στο JobGr.gr Chat ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, προϊόντος ή λειτουργίας επικοινωνίας παρέχεται στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα μηνύματα ή ειδοποιήσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης. Η JobGr.gr αποποιείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των εν λόγω ειδοποιήσεων καλής θέλησης, δεν εγγυάται για την παράδοση ή την παραλαβή τους και δεν εγγυάται για την ημερομηνία ή την ώρα της ενδεχόμενης αποστολής τους. Η JobGr.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενεργοποιήσει ή να καταστήσει δυνατό το JobGr.gr Chat για επιλεγμένους Εργοδότες ή καταχωρίσεις θέσεων εργασίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και να ειδοποιήσει τους χρήστες που αναζητούν εργασία ότι το JobGr.gr Chat είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή εργοδότη. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματά σας ή να τα προβάλετε μεταβαίνοντας στον πίνακα ελέγχου μηνυμάτων σας στο JobGr.grChat.Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το JobGr.gr Chat, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μεταβαίνοντας στον πίνακα ελέγχου του JobGr.gr Chat. Η JobGr.gr δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απενεργοποιήσει ή να καταστήσει μη διαθέσιμο το JobGr.gr Chat για έναν εργοδότη ή ένα χρήστη που αναζητά εργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα με την αποστολή μηνυμάτων, όπως μεταξύ άλλων μιας επιστολής προσφοράς, σε ένα υποψήφιο που αναζητά εργασία μέσω των λειτουργιών μεταβίβασης της JobGr.gr, μην χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μεταβίβασης της JobGr.gr και επικοινωνήστε με το ν υποψήφιο που αναζητά εργασία μέσω των προσωπικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν στο βιογραφικό ή την αίτηση του εν λόγω χρήστη που αναζητά εργασία ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επιθυμείτε. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αίτησης JobGr.gr, η JobGr.gr θα επιχειρεί να στέλνει αιτήσεις στα στοιχεία επικοινωνίας που παρείχατε στην JobGr.gr. Ωστόσο, η JobGr.gr δεν έχει δυνατότητα επαλήθευσης των στοιχείων επικοινωνίας που της παρέχετε. Σε περίπτωση που έχετε παράσχει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, αποτελεί δική σας ευθύνη να τα διορθώσετε, να απαντήσετε καταλλήλως ή να προβείτε σε τυχόν απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συγκεκριμένων Ατόμων που αναζητούν εργασία. Ακόμη, θα πρέπει να αποζημιώσετε την JobGr.gr για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεταβίβασης της αίτησης JobGr.gr για τις καταχωρίσεις θέσεων εργασίας σας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η JobGr.gr δύναται να προσθέσει ορισμένες λειτουργίες στα αντίστοιχα email της αίτησης JobGr.gr. Επιπλέον, η JobGr.gr δύναται να στείλει εκ μέρους σας μηνύματα email υπενθύμισης στους υποψηφίους που αναζητούν εργασία από τα οποία θέλετε να πάρετε συνέντευξη. Η JobGr.gr δύναται, επίσης, να στείλει εκ μέρους σας email στους υποψηφίους που αναζητούν εργασία, υποδεικνύοντας ότι η δική σας καταχώριση θέσης εργασίας πιθανώς να ταιριάζει με το βιογραφικό τους. Όταν χρησιμοποιείτε ερωτήσεις διαλογής, ενδέχεται να σας δοθεί η επιλογή να δώσετε οδηγίες στην JobGr.gr για την αποστολή ειδοποιήσεων απόρριψης, εάν ο υποψήφιος που αναζητά εργασία δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις με τον τρόπο που ορίστηκε στις οδηγίες που δόθηκαν μέσω διαδικτύου. Εάν επιλέξετε αυτήν τη δυνατότητα, συμφωνείτε να μας δώσετε οδηγίες για την αποστολή ειδοποιήσεων απόρριψης των συγκεκριμένων υποψηφίων και τον προσδιορισμό τους ως υποψηφίων που απορρίφθηκαν στον πίνακα ελέγχου υποψηφίου. Αναγνωρίζετε, ακόμη, ότι δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της JobGr.gr η διαβίβαση ή η αποθήκευση αυτών ή όλων των άλλων απορρίψεων , οι οποίες γίνονται αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο , ότι η συγκεκριμένη διαβίβαση ή η αποθήκευση δεν είναι εγγυημένη και ότι ο υποψήφιος που αναζητά εργασία μπορεί να μην έχει απαντήσει με ακρίβεια στις ερωτήσεις διαλογής. Όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία διαχείρισης υποψηφίων της JobGr.gr, μπορεί να σας δοθεί η επιλογή να στέλνετε αυτόματες ειδοποιήσεις απόρριψης σε υποψηφίους που έχετε ορίσει στην κατάσταση “απορρίφθηκε”. Αν ενεργοποιήσετε την εν λόγω επιλογή, αναγνωρίζετε ότι η JobGr.gr δεν έχει καμία ευχέρεια ως προς τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των ειδοποιήσεων απόρριψης. Συμφωνείτε ότι η JobGr.gr μπορεί να προβεί σε ενέργειες στα πλαίσια της προσπάθειας να προσδιορίσει και να ελαττώσει τις αιτήσεις που συνιστούν ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία και ότι μία μέθοδος για να το επιτύχει αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή απαίτησης συνοδευτικής επιστολής για αυτούς τους υποψηφίους. Η JobGr.gr δεν επαληθεύει την ταυτότητα οποιωνδήποτε χρηστών που αναζητούν εργασία, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για τη δική σας καταχώριση θέσης εργασίας. Επίσης, η JobGr.gr δεν γνωρίζει τα κίνητρα τους για τη συγκεκριμένη υποβολή αίτησης και επομένως δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τα προσόντα τους ή για το ενδιαφέρον τους αναφορικά με την καταχώριση θέσης εργασίας. Συμφωνείτε ότι η αίτηση JobGr.gr και οι λειτουργίες αναμετάδοσης της JobGr.gr σάς παρουσιάζονται χωρίς εγγύηση και ότι η JobGr.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και στον χρήστη που αναζητά εργασία. Η ευθύνη για τη συγκεκριμένη επικοινωνία ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και στους χρήστες που αναζητούν εργασία. Η JobGr.gr δύναται να σας προσφέρει τη δυνατότητα να σας στείλει υπενθύμιση συνέντευξης σε μήνυμα κειμένου, όταν ένας Εργοδότης έχει προγραμματίσει συνεντεύξεις μαζί σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στη φόρμα συγκατάθεσης της JobGr.gr και με την καταχώριση του αριθμού τηλεφώνου σας δηλώνετε και επιβεβαιώνετε ότι ο αριθμός αυτός είναι δικός σας και ότι έχετε το δικαίωμα να δέχεστε μηνύματα κειμένου σε αυτόν τον αριθμό. Η JobGr.gr θα σας στείλει μια υπενθύμιση μέσω μηνύματος κειμένου μόνο για τη συγκεκριμένη συνέντευξη και συμφωνείτε να δεχθείτε την εν λόγω υπενθύμιση μέσω μηνύματος κειμένου στο κινητό τηλέφωνό σας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος τηλεφωνικών κλήσεων. Λάβετε υπόψη ότι δεδομένου ότι αυτές οι υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα τρίτων παροχών, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις τεχνικής φύσης από την πλευρά των συγκεκριμένων παροχών . Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την τεχνική δυνατότητα οποιουδήποτε τρίτου μέρους να λάβει τέτοια μηνύματα κειμένου. Η JobGr.gr δύναται, επίσης, να εισαγάγει λειτουργικότητα στα μηνύματα που σχετίζονται με την αίτησή σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε απευθείας κλήσεις σε τρίτα μέρη. Έχετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργικότητα παρέχεται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης και ότι οι εν λόγω κλήσεις δεν πραγματοποιούνται μέσω της JobGr.gr ούτε παρακολουθούνται από την JobGr.gr. Θα ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις κλήσεων του παροχού τηλεφωνικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο προϊόν διαλογής μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε ότι ζητάτε από την JobGr.gr να στείλει σε κάποιο υποψήφιο που αναζητά εργασία έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορεί να καλέσει προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις διαλογής μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Συμφωνείτε ότι αυτές οι ερωτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης, καθορίζονται αποκλειστικά από εσάς και δεν υποβάλλονται από την JobGr.gr. Επίσης, συμφωνείτε ότι ζητάτε από την JobGr.gr μόνο να καταγράψει τις απαντήσεις του υποψηφίου που αναζητά εργασία στις ερωτήσεις ελέγχου που υποβάλλετε και ότι η JobGr.gr θα σας προωθήσει την απάντηση στις ερωτήσεις σας εγγράφως ή με ηχογραφημένη μορφή . Συναινείτε στην ακρόαση ή ανάγνωση και την ανάλυση της ηχογράφησης η καταγραφής από την JobGr.gr. Η JobGr.gr αποποιείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των εν λόγω διαδικασιών διαλογής μέσω τηλεφώνου και εγγράφων απαντήσεων, δεν εγγυάται για την παράδοση ή την παραλαβή τους και δεν εγγυάται για την ημερομηνία ή την ώρα της ενδεχόμενης αποστολής τους. Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την JobGr.gr, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα στελέχη της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη συμπεριλαμβανομένων, εύλογων νομικών εξόδων η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε εταιρική σελίδα που δημιουργήσατε ή τυχόν καταχώριση θέσης εργασίας, ερωτήσεις διαλογής ή σχετικές απαντήσεις που δημοσιεύσατε ή τυχόν μηνύματα που αποστείλατε , συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτήσεων για χρήστες που αναζητούν εργασία, οι οποίες περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα. Η JobGr.gr δύναται να καταστήσει διαθέσιμα δεδομένα ανάλυσης για αγγελίες θέσεων εργασίας σε μια εταιρική σελίδα ή αλλού στην ιστοσελίδα και δύναται να παρέχει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένα ανάλυσης σχετικά με τον λογαριασμό Εργοδότη που διαθέτετε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στην εταιρεία σας. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχετε ανεξόφλητο ή εκκρεμές τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού για οποιοδήποτε προϊόν της JobGr.gr η JobGr.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να τερματίσει την από μέρους σας χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος της JobGr.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων των προϊόντων της JobGr.gr για τα οποία δεν έχετε ανεξόφλητο τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού. Η JobGr.gr δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει ποινές για καθυστερημένη πληρωμή σύμφωνα με το μέγιστο επιτόκιο που επιτρέπεται από τον νόμο, , αποζημίωση για έξοδα είσπραξης, εάν προβλέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και τυχόν εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η JobGr.gr για την είσπραξη των εν λόγω πληρωμών που έχουν καθυστερήσει. Όταν προβάλλετε, αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή λαμβάνετε υλικό , συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων θέσεων εργασίας, βιογραφικών και μηνυμάτων , μέσω της ιστοσελίδας ή χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα , η JobGr.gr δύναται, να χρησιμοποιήσει το εν λόγω υλικό για ανάλυση δεδομένων, έλεγχο ποιότητας ή για να βελτιώσει την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της JobGr.gr συμπεριλαμβανομένης της παροχής καλύτερων αποτελεσμάτων αναζήτησης και άλλων καταχωρίσεων για υποψήφιους που αναζητούν εργασία και Εργοδότες μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή άλλων τρόπων. Όταν προβάλλετε, αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή λαμβάνετε υλικό μέσω της ιστοσελίδας ή χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή όταν απλώς χρησιμοποιείτε ή επισκέπτεστε την ιστοσελίδα , η JobGr.gr δύναται να πληροφορήσει έναν υποψήφιο που αναζητά εργασία ότι έχετε πραγματοποιήσει μια ενέργεια, για παράδειγμα, όσον αφορά μια αγγελία θέσης εργασίας, το βιογραφικό ή την αίτηση ενός υποψηφίου που αναζητά εργασία, όπως είναι η παύση ή το κλείσιμο μιας αγγελίας θέσης εργασίας, το άνοιγμα – η προβολή – η απάντηση του βιογραφικού ή της αίτησης, ή και η λήψη απόφασης όσον αφορά την αίτηση ή την Αγγελία θέσης εργασίας. Επίσης, διά του παρόντος, συναινείτε στην εκτέλεση των εν λόγω ενεργειών από την JobGr.gr.Η JobGr.gr, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να προσθέσει ετικέτες ή σήματα σε ονόματα εργοδοτών ή αγγελίες θέσεων εργασίας. Η JobGr.gr θα καθορίσει τη μέθοδο προσδιορισμού των εν λόγω ετικετών ή σημάτων, καθώς και των εργοδοτών που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η απουσία ετικέτας ή σήματος ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η JobGr.gr δεν διαθέτει επαρκή δεδομένα για να διαπιστώσει αν ένας εργοδότης πληροί τις προϋποθέσεις.

Ασφάλεια
Η ιστοσελίδα JobGr.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το σύστημα της είναι ασφαλές από αυθαίρετες προσβάσεις σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών , δεν βάλλεται από ιούς .Παρόλα αυτά , η ιστοσελίδα JobGr.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να προκληθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα ανεπιτυχούς αποτελέσματος καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη επιτυχία των προσπαθειών της . Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό που αποσκοπεί να βλάψει ή να παρέμβει με στην ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή να υποκλέψει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένο ή προσωπικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα , απαγορεύεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα υποβάλλει σε υπέρογκο και δυσανάλογο βάρος και φόρτο το σύστημα της Ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή. Πρόσβαση και χρήση τμημάτων της Ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης περιορίζονται στην χρήση αποκλειστικά των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα που επιχειρούν την πρόσβαση σε τέτοιο τμήμα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να επιφέρουν διώξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της JobGr.grπου σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, διαγωγή και ασφάλεια .Η JobGr.grεπιφυλάσσεται περαιτέρω του δικαιώματος να κινήσει έρευνες για να εξακριβώσει εάν διαπράττετε απάτη, αποστέλλετε ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία στην JobGr.grή τους χρήστες της ή ασκείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δόλια δραστηριότητα στο JobGr.grμε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διερεύνησης της λειτουργικότητάς σας με τη δημιουργία προφίλ και ονομάτων που ανήκουν στην JobGr.gr . Η JobGr.grείναι ο μόνος συμβαλλόμενος που έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύει αυτούς τους Κανόνες. Η JobGr.grδύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας αυτών των Χρηστών που παραβιάζουν τους Κανόνες. Η JobGr.grέχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους κανόνες κατά καιρούς , απαγορεύει στους χρήστες , να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως χρήστης , να δοκιμάσετε να διερευνήσετε ευπαθείς σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση , να παρεμποδίσετε την υπηρεσία σε οποιανδήποτε χρήστη ,να στέλνετε αυτοκόλλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών , να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία . Η JobGr.grεπιφυλάσσεται, επίσης, του δικαιώματος να παραδώσει οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται μέσω αυτών των ερευνών στην αστυνομία ή σε άλλο τρίτο μέρος, εάν η JobGr.grθεωρεί καλόπιστα ότι χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με τρόπο που παραβαίνει τους παρόντες όρους.. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη. Η JobGr.grθα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις .
Εμπιστευτικότητα
Δεσμεύεστεότιδεν θα αποκαλύψετε εμπιστευτικές πληροφορίες της JobGr.grχωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της JobGr.gr. Στις “εμπιστευτικές πληροφορίες της JobGr.gr” περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό , κάθε λογισμικό, τεχνολογία, προγραμματισμός, προδιαγραφή, υλικό, οδηγία και τεκμηρίωση της JobGr.grπου σχετίζεται με το Πρόγραμμα, οι αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων ή άλλα στατιστικά στοιχεία απόδοσης σχετικά με το Πρόγραμμα που παρέχονται στον χρήστη από την JobGr.grκαι τυχόν άλλες πληροφορίες που έχουν προσδιοριστεί γραπτώς από την JobGr.grως “εμπιστευτικές” ή έχουν αντίστοιχο προσδιορισμό.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της ιστοσελίδας JobGr.gr , είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της UslugaGR.gr ή των νόμιμων αδειούχων της . Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα αποτελούν προϊόν της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της JobGr.gr. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην αισθητική όψη και στην αντίληψη που προκύπτει από την χρήση της Ιστοσελίδας, το κείμενο, εικόνες, γραφικά, οπτικοποιημένα μέσα, βίντεο, ηχητικά μηνύματα, ήχους, άρθρα, σύμβολα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό οποιασδήποτε μορφής, και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή άυλο αγαθό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα). Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή διαγράφει από το Περιεχόμενο ης Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ενημέρωση. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως ανωτέρω περιγράφεται δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν όλο ή εν μέρει, για κανέναν εμπορικό σκοπό χωρίς την ρητή, προηγούμενη και έγγραφη συναίνεση της ιστοσελίδας. Η εν λόγω εκμετάλλευση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στην χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναπαράσταση, πώληση, μεταπώληση, πρόσβαση ή οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση. Αντίστοιχα δεν καθίσταστε με οποιονδήποτε τρόπο κάτοχος άδειας ή δικαιώματος εμπορικής χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή, έγγραφη και προηγούμενη συναίνεση της JobGr.gr. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη συναίνεση της ιστοσελίδας ενδέχεται να παραβιάζει τα περιουσιακά δικαιώματα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και των αντίστοιχων παρόχων, και ενδέχεται να γεννά νομικές αξιώσεις για καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Ιστοσελίδας ή των αντίστοιχων παρόχων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η ιστοσελίδα σας παρέχει περιορισμένη, μη αποκλειστική, και ελεύθερα ανακλητέα άδεια χρήσης για χρήση, παρακολούθηση, εκτύπωση ή κατέβασμα του περιεχομένου της ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική σας χρήση, ή χρήση από μέρους του υποψήφιου εργοδότη για σκοπούς ανεύρεσης προσωπικού. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν περιλαμβάνει εμπορική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα για την τεχνική διαμόρφωση ή τον σχεδιασμό της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή τμήματος της Ιστοσελίδας, να διαμορφώσετε ή δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βασισμένο είτε στην Ιστοσελίδα είτε στο περιεχόμενο αυτής, να συλλέγετε πληροφορίες λογαριασμού ή πληροφορίες του χρήστη για προσωπικό όφελος ή τρίτου μέρους πέραν των σκοπών της επεξεργασίας και συλλογής των δεδομένων όπως περιγράφονται , να χρησιμοποιείτε μεταδιδόμενα ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κρυφού κειμένου χρησιμοποιώντας τα διακριτικά στοιχεία της Ιστοσελίδας, εμπορικά σήματα ή άλλα προϊόντα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση της JobGr.gr , να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να υποβάλει ασυνήθιστο ή δυσανάλογο βάρος στα πληροφοριακά μας συστήματα και στην υποδομή της ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με την περιορισμένη άδεια χρήσης που παρέχεται στην παρούσα ενότητα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή με ρητώς συναίνεση της ιστοσελίδας , χρήση του περιεχομένου , οδηγεί στην ακύρωση της εν λόγω περιορισμένης χρήσης που περιγράφεται ανωτέρω, με επιφύλαξη των ένδικων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Εφαρμογές JobGr.gr
Χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε από τις Εφαρμογές JobGr.gr , συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Αναζήτησης θέσεων εργασίας JobGr.gr , της Αναζήτησης Βιογραφικού JobGr.gr , του Εργοδότη JobGr.gr , της Εφαρμογής εύρεσης θέσεων εργασίας JobGr.gr ή άλλων, συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που υπάρχουν εδώ ισχύουν για την από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής JobGr.gr . Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Εφαρμογή JobGr.gr δύναται να σας στείλει ειδοποιήσεις push, εάν ενεργοποιήσετε τη λήψη ειδοποιήσεων ή/και εγγραφείτε για τη λήψη ειδοποιήσεων. Με τη λήψη και τη χρήση της Εφαρμογής JobGr.gr, ζητάτε από την JobGr.gr να πραγματοποιήσει αλλαγές μορφοποίησης σε τυχόν Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας όπως εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας, προκειμένου να σας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το Βιογραφικό JobGr.gr. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι η από μέρους σας χρήση των Εφαρμογών JobGr.grενδέχεται να απαιτεί τη χρήση του προγράμματος δεδομένων από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Φέρετε την ευθύνη για την πληρωμή κάθε χρήσης δεδομένων που προκύπτει με βάση την από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής JobGr.grκαι η JobGr.grαποποιείται κάθε ευθύνη για την εν λόγω χρήση δεδομένων. Επιπλέον, εάν επιτρέψετε στις Εφαρμογές JobGr.grνα χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες τοποθεσίας, οι Εφαρμογές JobGr.grδύνανται να σας προτείνουν και να συλλέξουν από εσάς ορισμένες πληροφορίες βάσει της γεωγραφικής σας τοποθεσίας.
Όροι Βιογραφικού JobGr.gr
Οι παρόντες όροι βιογραφικού JobGr.gr αποτελούν τμήμα των Γενικών Ορών και Προϋποθέσεων και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Επίσης, οι εν λόγω όροι ισχύουν για οποιονδήποτε εργοδότη που προσπελάζει ή χρησιμοποιεί την ενότητα βιογραφικού JobGr.gr ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους της ενότητας βιογραφικού JobGr.gr . Η βάση δεδομένων των βιογραφικών και η προσθήκη βιογραφικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φυσικά πρόσωπα που αναζητούν εργασιακές ευκαιρίες, νέες ευκαιρίες απασχόλησης και πληροφορίες σταδιοδρομίας. Η τοποθέτηση ενός Βιογραφικού πρέπει να περιέχει το ακριβές αντίγραφο του βιογραφικού ενός ενδιαφερόμενου που αναζητάει μερική απασχόληση, είτε πλήρη απασχόληση. Η JobGr.gr δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα βιογραφικά τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην ιστοσελίδα , άλλα δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Βιογραφικά τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την JobGr.gr , κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής..Η JobGr.gr δεν εγγυάται ότι η διεύθυνση email εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, ότι το εν λόγω μήνυμα θα ληφθεί, θα διαβαστεί και ότι θα δεχθεί κάποια ενέργεια από οποιονδήποτε πιθανό κάτοχο βιογραφικού ή ότι οποιοδήποτε βιογραφικό είναι έγκυρο, ακριβές ή πλήρες κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η JobGr.gr μπορεί να προβάλλει διαφορετικά αποτελέσματα για το ίδιο ερώτημα αναζήτησης βιογραφικού και διαθέτει πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τα βιογραφικά ή τα προφίλ που παρουσιάζει κατόπιν οποιασδήποτε συγκεκριμένης αναζήτησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της σύμβασης , συμφωνείτε ρητά ότι η JobGr.gr δεν επιτρέπει να γίνει επικοινωνία οποιαδήποτε μορφής που να παραπέμπει σε αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου που η JobGr.gr δεν προσδιορίζει ως αποστολή αιτημάτων για θέσεις εργασίας σε άτομα τα οποία είναι, όπως υποδεικνύεται από την εμπειρία της JobGr.gr , καθώς και από τη συμπεριφορά και την αντίδραση του κατόχου βιογραφικού, ακατάλληλα για τον συγκεκριμένο ρόλο. Η JobGr.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απενεργοποιήσει την παροχή επικοινωνίας βιογραφικού Indeed για οποιονδήποτε χρήστη ο οποίος, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της JobGr.gr , παραβαίνει τους παρόντες όρους. Αν είστε Εργοδότης, από τη στιγμή που ζητήσετε από την JobGr.gr να επικοινωνήσει με κάτοχο βιογραφικού, δεν μπορείτε να ανακαλέσετε το συγκεκριμένο αίτημα. Η ακύρωση της από μέρους σας χρήσης του βιογραφικού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τυχόν πολιτικές ακύρωσης που αναφέρονται στην. Αν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην JobGr.gr , όπως και η JobGr.gr μπορεί να λύσει την σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απορρίψουμε οποιοδήποτε μήνυμα σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της JobGr.gr , συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απόρριψης οποιουδήποτε μηνύματος με επισύναψη .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh ή .zip, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Η μόνη αποδεκτή χρήση του βιογραφικού για εσάς είναι να επικοινωνήσετε με έναν κάτοχο βιογραφικού μέσω της JobGr.gr σχετικά με μια καταχώριση θέσης εργασίας ή πιθανή εργασία. Δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις του βιογραφικού οποιουδήποτε χρήστη . Η αυτούσια χρήση της βάσης δεδομένων βιογραφικού JobGr.gr ή η χρήση της βάσης δεδομένων βιογραφικού JobGr.gr για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από αυτόν που επιτρέπεται θα έχει ως αποτέλεσμα να κινηθούν νομικές διαδικασίες εναντίον σας. Επιπλέον, εάν εκπροσωπείτε ανταγωνιστή της JobGr.gr όπως οποιονδήποτε ιστότοπο θέσεων εργασίας ή οποιονδήποτε ιστότοπο δημοσίευσης θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων βιογραφικού JobGr.gr , για να επικοινωνήσετε με κάτοχο βιογραφικού, προκειμένου να του στείλετε μια προσφορά θέσης εργασίας από τους πελάτες σας. Η συγκεκριμένη ανταγωνιστική χρήση της βάσης δεδομένων βιογραφικού JobGr.gr ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η JobGr.gr να σας αποκλείσει από την ιστοσελίδα , να αποκλείσει την επικοινωνία σας με κατόχους βιογραφικών JobGr.gr και να αποκλείσει τα email επικοινωνίας σας με τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες βιογραφικών χωρίς να σας ειδοποιήσει. Επίσης, δηλώνετε ότι συναινείτε στα προαναφερθέντα. Κάθε συνδρομή βιογραφικού προορίζεται αποκλειστικά για ατομική χρήση από το άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί και δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση της με άλλους χρήστες . Εφόσον επιλέξετε να ανεβάσετε δικό σας βιογραφικό σας δεν μπορεί να περιέχει , URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες π.χ. για να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή την Ιστοσελίδα σας, δείτε την σελίδα που σχετίζεται με τις πληροφορίες διαφήμισης , υλικό που συνιστά προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία , έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό , εμπορικά μυστικά , έκτος ένα είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην ιστοσελίδα, υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων, οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο υπερβολικά σεξουαλικό, χυδαίο, συκοφαντική δυσφήμιση, παρενόχληση ή υβριστικό, ή οτιδήποτε που γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό απέναντι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο . Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκές λεπτομέρειες ώστε να ενημερώνει τον εργοδότη καθαρά τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα σας ως ενδιαφερόμενος για θέση εργασίας. Πληροφορίες που ενθαρρύνουν τον εργοδότη να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία με περισσότερες πληροφορίες, δεν επιτρέπονται. Δημιουργώντας ένα δημόσιο βιογραφικό μέσω της ιστοσελίδας , εξουσιοδοτείτε την JobGr.gr να καταστήσει διαθέσιμο το βιογραφικό σας σε οποιονδήποτε εργοδότη για τον οποίο η JobGr.gr πιστεύει ότι μπορεί να ενδιαφέρεται για το βιογραφικό σας. Αφού δημιουργήσετε ή ανεβάσετε ένα βιογραφικό στο JobGr.gr (Βιογραφικό JobGr.gr ), η JobGr.gr δύναται να σας κοινοποιήσει καταχωρίσεις θέσεων εργασίας που ταιριάζουν με τα περιεχόμενα του βιογραφικού JobGr.gr που διαθέτετε. Η JobGr.gr δεν έχει καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα για τις πληροφορίες βιογραφικού ή αίτησης που δημοσιεύετε, αποστέλλετε ή λαμβάνετε μέσω της ιστοσελίδας . Σε περίπτωση τυχόν ανακρίβειας στο συγκεκριμένο υλικό, αποτελεί δική σας ευθύνη η διόρθωση των εν λόγω πληροφοριών ή η επικοινωνία με την JobGr.gr για τη διόρθωσή τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το βιογραφικού σας για να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό, να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα, να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις , να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες .Συμφωνείτε ότι κατά την αγορά της συνδρομής σας ή την απόκτηση πρόσβασης στη βάση Υπηρεσιών και παροχών βιογραφικού JobGr.gr , καταβάλλετε στην JobGr.gr το ποσό που υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα , προκειμένου η JobGr.gr να διευκολύνει την επικοινωνία σας με κάποιον κάτοχο βιογραφικού, αποστέλλοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση email την οποία ο σχετικός Ιδιοκτήτης βιογραφικού παρείχε στην JobGr.gr . Η χρήση από μέρους σας της ιστοσελίδας υπόκεινται στο σύνολο των Όρων της ιστοσελίδας και πολιτικών της JobGr.gr , συμπεριλαμβανομένων της Πολιτικής απορρήτου της JobGr.gr και τυχόν πολιτικών που αφορούν Υπηρεσίες διαβίβασης . Πρακτικές από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται. Η JobGr.gr μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα όποτε το κρίνει απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου χρήστη . Η JobGr.gr δεν είναι υποχρεωμένη να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου χρήστη .
Εταιρικές σελίδες
Όταν δημοσιεύετε απευθείας μια Αγγελία θέσης εργασίας στηJobGr.gr ή υποβάλλετε ένα αίτημα για μια σελίδα προορισμού στηJobGr.gr , η JobGr.gr δύναται να δημιουργήσει αυτόματα για εσάς μια εταιρική σελίδα. Κατανοείτε ότι η JobGr.gr δύναται να προβάλλει δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες για την εταιρεία σας στην Εταιρική σελίδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδοτείτε την JobGr.grνα αξιώσει εκ μέρους σας την εν λόγω Εταιρική σελίδα, η οποία θα επισημανθεί ως Προφίλ που έχει διεκδικηθεί. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και προσθήκης πληροφοριών στην Εταιρική σελίδα. Οι Εταιρικές σελίδες επιτρέπουν τη δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη από άτομα που μπορεί να μην σχετίζονται με την Εταιρεία στην οποία ανήκει η Εταιρική σελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απαντήσεων στις Ερωτήσεις και απαντήσεις στις Εταιρικές σελίδες. Επιπλέον, η JobGr.grδύναται να συμπεριλάβει όλες τις Αγγελίες θέσεων εργασίας σας που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα , στην Εταιρική σελίδα σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που δημοσιεύτηκαν απευθείας στηJobGr.gr, καθώς και όσων προστέθηκαν στο ευρετήριο από την JobGr.gr. Συμφωνείτε ότι είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο επεξεργάζεστε ή προσθέτετε σε μια Εταιρική σελίδα, είτε δημιουργείται από εσάς ή για εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φωτογραφιών ή βίντεο που παρέχετε και ιστοσελίδων τρίτων μερών που είναι προσβάσιμες από περιεχόμενο που προσθέτετε σε μια Εταιρική σελίδα. Η JobGr.grμπορεί επιπλέον να προσφέρει Εταιρικές σελίδες Premium της JobGr.gr, οι οποίες περιλαμβάνουν λειτουργίες που είναι προσβάσιμες μόνο μέσω συνδρομής και για τις οποίες ενδέχεται να επιβάλλεται χρέωση, όπως υποδεικνύεται σε μια εντολή εισαγωγής. Η JobGr.grδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί αυτές τις λειτουργίες ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της JobGr.gr. Επιπλέον, αυτές οι λειτουργίες μπορεί να περιλαμβάνουν αναλυτικά ή άλλα στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων δεν εγγυάται η JobGr.gr, ενώ εσείς είστε υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλόλητάς τους για την προοριζόμενη χρήση σας ή τον σκοπό σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Εταιρικών σελίδων Premium της JobGr.grανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας την JobGr.gr. Η εν λόγω ακύρωση τίθεται συνήθως σε ισχύ στην αρχή του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Αν έχετε προπληρώσει για ετήσια συνδρομή, τότε η ακύρωση τίθεται σε ισχύ αμέσως και η JobGr.grθα παράσχει επιστροφή χρημάτων κατ’ αναλογία για τη μη χρησιμοποιημένη διάρκεια ισχύος της συνδρομής, όπου μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνονται τυχόν εκπτώσεις. Όλες οι μηνιαίες συνδρομές στις Εταιρικές σελίδες Premium θα ανανεώνονται αυτόματα έως ότου ακυρωθούν από εσάς. Οι ετήσιες συνδρομές θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε έτος. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται.
Προσπέλαση σε άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους προς διάφορους άλλους ιστοτόπους, είτε συνδεδεμένες οργανικά και επιχειρησιακά με την εταιρεία είτε όχι. Η ιστοσελίδα περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν στους εν λόγω ιστότοπους όπου ενδέχεται να διαθέτουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς με τους παρόντες Όρους. Αποκτώντας πρόσβαση στους εν λόγω ιστοτόπους μέσω συνδέσμων που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους εκάστοτε όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων του εκάστοτε ιστοτόπου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση, και η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των παρόντων όρων και πολιτικών και των αντίστοιχων όρων και πολιτικών του εκάστοτε ιστοτόπου.. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση της JobGr.grτου περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Επιπρόσθετα, η JobGr.gr δύναται να σας παρέχει συνδέσμους προς ορισμένους ιστοτόπους τρίτων που σας προσφέρουν υπηρεσίες προς δική σας χρήση ή για δικό σας όφελος. Ενδέχεται να σταματήσουμε να προσφέρουμε τυχόν τέτοιους ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων ανά πάσα στιγμή. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τους εν λόγω ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων, συνάπτετε μόνοι σας συμφωνία με τα εν λόγω τρίτα μέρη με δική σας ευθύνη. Όταν συνάπτετε συμφωνία με τα συγκεκριμένα μέρη, τους δίνετε απευθείας τα δεδομένα σας. Επίσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας καθορίζονται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους παροχής υπηρεσίας. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά τα τρίτα μέρη και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη από οτιδήποτε μπορεί να προκύψει όταν χρησιμοποιείτε τα εν λόγω τρίτα μέρη. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή μπορεί να σας ζητηθεί από τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη. Στον ιστότοπο θα ειδοποιηθείτε ότι πρόκειται για ιστοτόπους και υπηρεσίες τρίτων και όχι για τη JobGr.gr .Για παράδειγμα, η JobGr.gr δύναται να σας παρέχει πρόσβαση σε έναν σύνδεσμο στο JobGr.gr για υπηρεσίες ελέγχου ιστορικού που προσφέρονται και εκτελούνται από τρίτο μέρος .Αυτή η υπηρεσία δύναται να προσφέρεται υπό τη μορφή παροχής άδειας σε Άτομο που αναζητά εργασία για να ζητήσει έλεγχο του δικού του ιστορικού ή σε Εργοδότη για να ζητήσει έλεγχο ιστορικού για Άτομο που αναζητά εργασία. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο και αυτές τις υπηρεσίες, συμβάλλεστε απευθείας με την Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους και η JobGr.gr δεν αποτελεί μέρος αυτής της σύμβασης. Λάβετε υπόψη (και αναγνωρίζετε) ότι η JobGr.gr δεν μπορεί και δεν θα προβεί σε συγκρότηση, προσπέλαση, προβολή, ανάλυση, χειραγώγηση, τροποποίηση, αξιολόγηση ή αποθήκευση των αναφορών ελέγχου ιστορικού που παρέχονται από οποιαδήποτε Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της JobGr.gr . Η JobGr.gr λειτουργεί αποκλειστικά ως τεχνικός αγωγός, επιτρέποντας τη μετάδοση των ελέγχων ιστορικού που στέλνονται από την Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους σε εσάς. Η JobGr.grδεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο.Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την αυθεντικότητα των πληροφοριών ή του περιεχομένου σε μη συνδεδεμένους με αυτήν ιστοτόπους ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή πωλούνται μέσω τέτοιων μη συνδεδεμένων με την Ιστοσελίδα ιστοτόπων. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έγκριση ή υποστήριξη των εν λόγω μη συνδεδεμένων ιστοτόπων από την JobGr.gr, ή των πληροφοριών, περιεχομένου, προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τους εν λόγω ιστότοπους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση του χρήστη. Αν αποφασίσετε να μεταβείτε στους εν λόγω ιστότοπους η JobGr.grδεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.Λάβετε υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση περιγράφει γενικά τις υπηρεσίες της JobGr.gr , οι υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν βάσει διαθεσιμότητας και εσείς πρέπει να ανατρέχετε στον Ιστότοπο της τοποθεσίας σας για να ελέγχετε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εσάς. Για παράδειγμα, σε ορισμένα μέρη της παρούσας Επιπρόσθετα, συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως και να υπερασπιστείτε την JobGr.gr από οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους ή έναν έλεγχο ιστορικού που παρασχέθηκε σε εσάς από την Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους. Εάν έχετε ανησυχίες αναφορικά με τους συγκεκριμένους συνδέσμους ή το υλικό που υπάρχει σε Εξωτερικό ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του ιστοτόπου για τον σχετικό Εξωτερικό ιστότοπο.
Ερωτήσεις ή καταγγελίες
Ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ορίζει η JobGr.gr εύλογα ως κατάλληλη διεύθυνση για σας.
Χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους
Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, αν η τοπική νομοθεσία απαιτεί να είστε μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου η JobGr.gr να σας παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα , τότε η εν λόγω μεγαλύτερη ηλικία θα αποτελεί την ισχύουσα ελάχιστη ηλικία. Σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν η ηλικία σας είναι μικρότερη από 18 ετών ή από την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα JobGr.gr υπό την επίβλεψη γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή υπεύθυνου ενηλίκου. Η JobGr.gr εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι δεν γίνονται δεκτά άτομα που δεν πληρούν την ελάχιστη ηλικία και τυχόν άλλες ισχύουσες απαιτήσεις ηλικίας , όπως , εμπορικά διαθέσιμα μέσα προστασίας γονικού ελέγχου (υλικό, λογισμικό ή υπηρεσίες φιλτραρίσματος υπολογιστών), τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε την πρόσβαση σε υλικό που είναι επιβλαβές για ανηλίκους . Αν δεν πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση : gdpr@ulugagr.gr
Απαγορευμένες Ενέργειες
Συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες, αθέμιτες ή άλλως μη έγκυρες εμφανίσεις ή κλικ ή να διαφημίσετε οτιδήποτε παράνομο ή να εμπλακείτε σε τυχόν παράνομες ή αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές σε οποιαδήποτε πολιτεία ή χώρα όπου εμφανίζεται η διαφήμισή σας. Επίσης, δεν πρέπει να εξουσιοδοτήσετε κανέναν συμβαλλόμενο προκειμένου να προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι , όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά και ενημερωμένα, κατέχετε και παραχωρείτε στην JobGr.gr τα δικαιώματα για την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση του προφίλ σας και ότι η εν λόγω Χρήση και οι ιστότοποι που είναι συνδεδεμένοι από τις Διαφημίσεις θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών σας εκεί) δεν θα παραβαίνουν ούτε θα ενθαρρύνουν την παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας. Η παράβαση αυτών των πολιτικών ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των παρόντων όρων ή του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να σας επιφέρει νομικές κυρώσεις και συνέπειες. Η JobGr.grη οι δύναναι να απορρίψει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε Αγγελία θέσης εργασίας και να απενεργοποιήσει, χωρίς ειδοποίηση, οποιονδήποτε λογαριασμό Εργοδότη, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Μολονότι η JobGr.grενδέχεται να υποδείξει τον λόγο κατάργησης ή απενεργοποίησης μιας θέσης εργασίας ή ενός λογαριασμού, δεν είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των λόγων για τους οποίους μια θέση εργασίας ή μια εταιρεία μπορεί να καταργηθεί και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να προβούμε στην κατάργηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας, οργανικής ή χορηγούμενης, αν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται προς το συμφέρον το δικό μας, αλλά και των χρηστών μας. Με την υποβολή της αγγελίας για θέση εργασίας σας στην JobGr.gr, συμφωνείτε ότι η JobGr.grδεν υποχρεούται να δεχτεί, φιλοξενήσει ή δημοσιεύσει την αγγελία θέσης εργασίας. Αυτή η απόφαση εναπόκειται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην ευχέρεια της JobGr.gr. Η αρμόδια ομάδα της JobGr.grγια τη διατήρηση της ποιότητας της ιστοσελίδας είναι ανεξάρτητη, ενώ οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η JobGr.grδύναται να απαιτήσει τη χορηγία ορισμένων αγγελιών θέσεων εργασίας, προκειμένου να επαληθευτεί η νομιμότητα της αγγελίας θέσης εργασίας ή/και του Εργοδότη, να αποτραπεί η κατάχρηση του συστήματος δωρεάν δημοσίευσης, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της JobGr.gr. Η JobGr.grενδέχεται επίσης να προβεί σε περιορισμό του αριθμού των δωρεάν αγγελιών για θέσεις εργασίας που επιτρέπεται να δημοσιεύσετε σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της JobGr.grΓια παράδειγμα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να χορηγήσετε τους ακόλουθους τύπους αγγελιών θέσεων εργασίας: πανομοιότυπες θέσεις εργασίας που δημοσιεύτηκαν σε πολλές τοποθεσίες, θέσεις εργασίας που δημοσιεύτηκαν με ένα εμπιστευτικό ή γενικό όνομα εταιρείας, θέσεις εργασίας που αμείβονται μόνο με προμήθεια, θέσεις εργασίας που δύσκολα καλύπτονται, θέσεις εργασίας που δημοσιεύτηκαν από γραφείο εύρεσης προσωπικού, φορέα εξωτερικής ανάθεσης διαδικασιών εύρεσης υποψηφίων ή άλλη εταιρεία που έχει ως βάση την εύρεση υποψηφίων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις εργασίας όπως προσδιορίζονται από την JobGr.gr. Επιπλέον εκπροσωπείτε μια ομάδα θέσεων εργασίας, όπως προσδιορίζεται από την JobGr.gr, η ιστοσελίδα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να συμπεριλάβει ή να απορρίψει οποιαδήποτε από τις αγγελίες θέσεων εργασίας που έχετε ή όλες. Με την υποβολή Αγγελιών θέσεων εργασίας στην JobGr.gr, συμφωνείτε ότι η απόφαση για το αν θα συμπεριληφθείτε σε μια ομάδα θέσεων εργασίας λαμβάνεται κατά την απόλυτη ευχέρεια της JobGr.grκαι η εν λόγω απόφαση είναι δεσμευτική. Επίσης, συμφωνείτε ότι η JobGr.grδεν υποχρεούται να δεχτεί, φιλοξενήσει ή δημοσιεύσει την αγγελία θέσης εργασίας σας. Αυτή η απόφαση εναπόκειται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην ευχέρεια της JobGr.gr. Η αρμόδια ομάδα της JobGr.grγια τη διατήρηση της ποιότητας της ιστοσελίδας είναι ανεξάρτητη, ενώ οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε αγγελίες θέσεων εργασίας στην ιστοσελίδα για τους πελάτες σας και εάν πράξετε κάτι τέτοιο ή επιχειρήσετε να το πράξετε, η JobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας. Επιπλέον, η JobGr.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει οποιαδήποτε αγγελία θέσης εργασίας που διαφημίζει ευκαιρίες ή πλατφόρμες στελέχωσης παρά πραγματικές θέσεις εργασίας. Αναγνωρίζετε ότι η συμπερίληψη θέσεων εργασίας σε παράβαση αυτών των οδηγιών στην ιστοσελίδα της JobGr.grενδεχομένως να βλάψει την JobGr.grκαι τους χρήστες της. Όταν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό JobGr.gr, ενδέχεται να απαιτηθεί από την JobGr.grνα επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, υποβάλλοντας τα έγγραφα ταυτοποίησης για επαλήθευση απευθείας στη JobGr.gr, συμφωνείτε με την κοινοποίηση των στοιχείων σας ταυτοποίησης στη JobGr.grκαι αποδέχεστε ότι η JobGr.grείναι αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση ή απώλεια των δεδομένων. Απαγορεύεται ρητά , να επικουρείτε ή ενθαρρύνετε άλλους να μεταδίδουν, ανεβάζουν, κοινοποιούν , αποστέλλουν email, ή με οποιονδήποτε τρόπο να καθιστούν διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα περιεχόμενο χρήστη το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ανακριβές, προσβάλει στην ιδιωτικότητα φυσικού προσώπου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβλαβές υλικό στα συμφέροντα τρίτων μερών είναι εμπιστευτικό ή δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό λόγω νομικών ή κανονιστικών περιορισμών ή συμβατικών υποχρεώσεων για το οποίο έχετε αποζημιωθεί ή έχετε λάβει οποιαδήποτε παροχή από τρίτο συμβαλλόμενο μέρος , προσβάλλει οποιαδήποτε πατέντα, κατοχυρωμένο σήμα, προϊόν πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό δικαίωμα τρίτου μέρους , προωθεί ανταγωνιστική με την Ιστοσελίδα επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο ή συνδέει με ιστοσελίδα ανταγωνιστικής επιχείρησης , περιέχει οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβές πρόγραμμα που στοχεύει στο λογισμικό του υπολογιστή (trojan/malwareκλπ.), προεκλογική ή πολιτική εκστρατεία και ενημέρωση, αθέμιτη ή παράνομη διαφήμιση, πορνογραφικό ή προωθητικό υλικό , οποιαδήποτε μορφή μαζικής αποστολής email ή οποιαδήποτε μορφή spam ήχρησιμοποιεί ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναπαριστά ψευδώς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα, δηλώνει ψευδώς ή ανακριβώς ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαριστά κατά παραπλανητικό τρόπο την σχέση που τον συνδέει με τρίτο πρόσωπο ή οντότητα.Η ιστοσελίδα δεν παρακολουθεί ενεργά, υποστηρίζει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο χρήστη που μεταδίδεται ή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια, η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται για την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των χρηστών. Αν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία χρήστη παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας προκειμένου να μας υποδείξετε το φερόμενο ως παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Εάν κάποιος χρήστης μας ενημερώσει ότι το περιεχόμενο χρήστη φέρεται να μην τελεί σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, έχουμε το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση μας να διερευνήσουμε την καταγγελία και να αποφασίσουμε εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια, να αφαιρέσουμε ή να ζητήσουμε την αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου, ή να ακυρώσουμε τον λογαριασμό του χρήστη. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκτέλεση ή μη εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών.
Αποποίηση Ευθύνης
Η JobGr.grθα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, όπως η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση , Ιστοσελίδα καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ορθό και νόμιμο, η ακρίβεια του περιεχομένου δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμο την Ιστοσελίδα. Συνεπώς η JobGr.grδεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αδικοπρακτική ζημία ή απώλεια που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες . Η ιστοσελίδα JobGr.gr δεν είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας η πρόσληψης εργαζομένων . Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψηφίου εργαζομένου ή πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας . Η ιστοσελίδα JobGr.gr δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιουδήποτε χρήστη καθώς επίσης ούτε για τον λόγο ή τρόπο των αποφάσεων αυτών . Κανένας πάροχος ή χρήστης διαδραστικής υπηρεσίας πληροφορικής δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται εθελοντικά και καλόπιστα για τον περιορισμό της προσπέλασης ή της διαθεσιμότητας υλικού, το οποίο ο χρήστης θεωρεί ότι είναι χυδαίο, πρόστυχο, αισχρό, υπερβολικά βίαιο, παρενοχλητικό ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτό, ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω υλικό προστατεύεται συνταγματικά ή οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ή διαθεσιμότητα τεχνικών μέσων σε παρόχους περιεχομένου πληροφοριών ή άλλα άτομα να περιορίσουν την πρόσβαση στο υλικό που περιγράφεται στην παράγραφο .Τίποτα στην ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ. Η ιστοσελίδα JobGr.grκαθίσταται υπεύθυνη αποκλειστικά σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Οποιοδήποτε συμβάν το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε νόμιμη αξίωση κατά της JobGr.grπρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στην JobGr.grεντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το συμβάν θα καταστεί γνωστό σε εσάς, εάν καταστεί γνωστό σε εσάς.Η ιστοσελίδα JobGr.gr εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιοδήποτε είδους σε Χρήστες καιδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει εν συνόλω την λειτουργία της Ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε τμήμα ή δυνατότητα που παρέχεται σε αυτήν, χωρίς καμία πρότερη ειδοποίηση σε εσάς. Η JobGr.gr δεν καθίσταται υπόλογη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εάν ασκήσει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει την λειτουργία της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος ή δυνατότητας αυτής , δεν ευθύνεται , δεν ελέγχει για την φερεγγυότητα , αξιοπιστία των χρηστών , δεν εποπτεύει το ιστορικό την καταλληλότητα και την συμπεριφορά επίσης , ούτε αναθεωρεί η επεμβαίνει στο περιεχόμενο των εγγράφων που αναρτά κάθε χρήστης . Η ιστοσελίδα JobGr.gr δεν θεωρεί έγκριση , δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο , σχετικά με την ιστοσελίδα , προϊόντα , υπηρεσίες , οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί από υποψήφιο εργαζόμενο ή εργοδότη για προσλήψεις , προϋπηρεσία , απασχόληση , μεθόδους πρόσληψης κ.τλ. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη μεμονωμένα τόσο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας κοινοποιεί στην ιστοσελίδα όσο και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να ενεργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ιστοσελίδας JobGr.gr . Αν η ιστοσελίδα JobGr.gr πληροφορηθεί ή αντιληφθεί ότι έγγραφο ή ενέργεια χρήστη δεν συνάδει με τους Όρους Χρήσης της , διατηρεί το δικαίωμα να λάβει , εναντίον του χρήστη , τα κατάλληλα μέτρα που θα επιφέρουν οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από αυτήν την ενέργεια . Η JobGr.grδιαθέτει την ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η JobGr.grαν πληροφορηθεί από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η JobGr.grδύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εγγύηση η οποία αφορά: (1) την απεριόριστη δυνατότητα λειτουργίας της Ιστοσελίδας χωρίς κανέναν σφάλμα, (2) την διόρθωση ελαττωμάτων, (3) οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβή μηχανισμό. Η χρήση από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Οποιοδήποτε περιεχόμενο κατεβάσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσετε μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στον υπολογιστή σας ή την οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων στο λογισμικό ή στον αποθηκευτικό χώρος του υπολογιστή σας η οποία θα είναι αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ιών.Η Ιστοσελίδα δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή αδυναμία εφαρμογής οποιουδήποτε όρου του παρόντος που θα προκύψει ως αποτέλεσμα έκτακτης ανάγκης πέρα από τον έλεγχο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι αποκλειστικά) απεργίες ή άλλων εργατικών διαφορών, έλλειψη πόρων, πυρκαγιάς ή έκρηξης, θεομηνίας, πολέμου και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση υπερβαίνει τα όρια της προβλεψιμότητας του μέσου ανθρώπου. Η JobGr.grδεν θα ευθύνεται έναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).
Πληρωμή Παροχής Υπηρεσιών
Θα χρεωθείτε εάν, και όπως, υποδεικνύεται από την ιστοσελίδα . Οι λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα συνδρομής για βιογραφικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελιδα . Η χρέωση θα γίνεται σε ευρώ Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή νομισμάτων υπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια της JobGr.gr. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται. Ευθύνεστε για την πληρωμή (α) όλων των φόρων και των κρατικών επιβαρύνσεων, καθώς και για (β) εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η JobGr.grγια την είσπραξη ποσών που έχουν καθυστερήσει Παραιτείστε όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με χρεώσεις, εκτός εάν τις διεκδικήσετε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας)..Αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται όμως εδώ η λύση της Σύμβασης ή της Σύμβασης Υπηρεσιών λόγω παραβίασης από την πλευρά της Kariera, η Kariera επιφυλάσσει κάθε δικαίωμα να λάβει όλες τις πληρωμές από εσάς για τις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών, και επιπροσθέτως, 50% για το υπόλοιπο της Σύμβασης Υπηρεσιών σε περίπτωση όπου η λύση δεν προβλέπεται ρητά καθώς επίσης δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή για μερικώς χρήση των υπηρεσιών μας.Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της JobGr.grκαι παρέχονται μόνο με τη μορφή πίστωσης για υπηρεσίες της JobGr.gr. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πιστωτική κάρτα και σχετικές πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχετε στην JobGr.grενδέχεται να κοινοποιηθούν από την JobGr.grσε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της JobGr.gr, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και πιστωτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου πίστωσης, πραγματοποίησης πληρωμών στην JobGr.grκαι παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό σας. Επίσης, η JobGr.grδύναται να παρέχει πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές ή να κατοχυρώσει ή να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα ή να προβεί σε υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων. Η JobGr.grδεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Η ευθύνη για όλα τα εμβάσματα παρακρατούμενου φόρου προς την κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και η JobGr.grδεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σχετικά με αυτά. Τα τιμολόγια μπορούν να σας παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν έχει προσδιοριστεί διαφορετικός τρόπος από την JobGr.gr. Εάν αγοράσετε ένα πρόγραμμα συνδρομής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η JobGr.grθα σας χρεώνει σε περιοδική βάση έως ότου ακυρώσετε το πρόγραμμα συνδρομής και τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω ακύρωση από τον επόμενο κύκλο χρέωσης. Ο ισχύων κύκλος χρέωσης (π.χ. μηνιαίος ή ετήσιος κ.λπ.) εξαρτάται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί
Αποζημίωση
Συμφωνείτε πως θα υπερασπίσετε και θα αποζημιώσετε τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους και τους Συνεργάτες της ιστοσελίδας JobGr.gr , θα παρεμβαίνετε υπέρ της για οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους για και κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών και λογιστικών εξόδων )που προέρχονται από οποιοδήποτε Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συκοφαντικής δυσφήμισης ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων) ή ευθύνη που προέρχονται από την παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία. Η JobGr.grθα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια να σας προσφέρει προσήκουσα ειδοποίηση μιας τέτοιας απαίτησης, αγωγής ή δίωξης και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης .
Επίλυση διαφορών
Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Υπηρεσιών ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Επικοινωνία μέσω JobGr.gr
Αν ενδιαφέρεστε για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων , να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να αποκλείσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικό υλικό και (5) να ρωτήσετε οτιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου, την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους :
Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η :
UslugaGR M. IKE
Μητροπόλεως 27 , 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ . 2310 280055
Email Επικοινωνίας :info@jobgr.gr
Email Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων :dpo@uslugagr.gr

Scroll Up