Πολιτική Προστασίας Προσωπικών

Η Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με την επωνυμία USLUGA.GR Μ. ΙΚΕ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων , όπως απαιτείται από τον νόμο , συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Γενικού   Ευρωπαϊκού Κανονισμού ( GDPR ) 679/2016 και την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία , στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα JOBGR.gr
Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο JOBGR.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως “Ιστοσελίδα”) υπόκειται στους όρους που τίθενται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου .

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Προστασίας Δεδομένων η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει :

– Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

– Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

-Τρόπος Αποθήκευσης πληροφοριών

-Γνωστοποίηση Δεδομένων

– Χρόνος τήρησης Δεδομένων

– Δικαιώματα ως υποκείμενα Δεδομένων

– Δήλωση Συναίνεσης

– Ασφάλεια

– Επικοινωνία

– Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου

1.Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων φυσικών προσώπων, καθώς και στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων που συνεργάζονται ή σχετίζονται με την εταιρεία μας , περιλαμβάνει πληροφορίες ανάλογα με την φύση της σύμβασης σε σχέση με την διαπροσωπικές προσλήψεις ή με τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και προμηθευτών μέσω των Ιστότοπών μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις εκδηλώσεις μας, μέσω τηλεφώνου και φαξ, αιτήσεων εργασίας , κ.λ.π. Πληροφορίες που μπορούν να ζητηθούν από τους χρήστες είναι : Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, φύλο, υπηκοότητα, επάγγελμα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, τόπο κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ταχυδρομεία, ταχυδρομικές θυρίδες ), υπογραφή χειρός και ψηφιακή, στοιχεία σφραγίδας επιχείρησης, στοιχεία προσωπικής σας απεικόνισης (φωτογραφίες, όπως πχ φωτογραφίες ταυτότητας ) και κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να σας ταυτοποιήσει . Δεδομένα που αφορούν στην ποινική σας κατάσταση (ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό περί μη φυγόποινου ή φυγόδικου κ.λ.π). Δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών σας με την εταιρεία μας που μαγνητοφωνούνται κατά τους όρους του νόμου . Δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, σύνδεση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα κοινωνικά δίκτυα) .
Επιπλέον, εάν πρόκειται για συνεργάτη ή υποψήφιο για εργασία ,δύναται να σας ζητηθεί το ιστορικό απασχόλησης και εκπαίδευσης , γλωσσικές ικανότητες και άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία , αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εθνικό αναγνωριστικό ή άλλο δημόσιο στοιχείο ταυτότητας ,ημερομηνία γέννησης , φύλο ,πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού , υπηκοότητα και άδειας εργασίας , πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που λαμβάνεται από την εργασίας σας , πληροφορίες που παρέχονται από συστάσεις και , τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα σας για απασχόληση και  όπου απαιτείται από το νόμο και έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από εσάς , αναπηρίες και πληροφορίες σχετικές με την υγεία , αποτελέσματα μετρήσεων χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, ποινικό μητρώο και άλλοι έλεγχοι . Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ιστοσελίδα παρέχονται σε αυτή είτε άμεσα από εσάς προαιρετικά είτε έμμεσα συλλέγονται αυτόματα μέσω cookies και αρχεία log της Ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.Προκειμένου κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί , οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να παρέχει στην ιστοσελίδα απολύτως ακριβή στοιχεία, ώστε να μην δημιουργούνται προσκόμματα . Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ή να εξακριβώνει με κάθε μέσο την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων, με σκοπό την αποτροπή απάτης ή άλλης παράνομης πράξης σε βάρος της καθώς και για την αποτροπή παράνομων ενεργειών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκαν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία, η ιστοσελίδα JOBGR.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση τους ή και την καταγγελία , κατά την απόλυτη κυριαρχική της κρίση.

2.Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η UslugaGR M IKE επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων της ΕΕ , μέσω της ιστοσελίδας JOBGR.gr , προκειμένου να διαβιβάσει κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως , εγγραφή, διαχείριση και διατήρηση λογαριασμών χρηστών στον ιστότοπο μας , δημοσίευση και διατήρηση των βιογραφικών σημειωμάτων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και εξασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους , επεξεργασία, επικύρωση και παράδοση αγορών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτες πληρωμών και της επικοινωνίας με τους πελάτες για τις παραγγελίες τους, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ) , παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας , διατήρηση μιας καταγραφής των εργασιών που ο επισκέπτης βλέπει ή στις οποίες υποβάλει αίτηση σε αυτόν τον ιστότοπο , ενημέρωση των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο για σχετικές δημοσιεύσεις εργασίας που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, παροχή υποστήριξης πελατών καθώς και χειρισμό τεχνικών προβλημάτων ,επικοινωνία με την ιστοσελίδα μέσω των ιστολογίων της , των μέσων κοινωνική δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων και παροχή πληροφοριών σε αυτά , εκπαιδευτικές ή άλλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης , διάφορες προωθητικές ενέργειες , βελτίωση τακτικής μάρκετινγκ , ανάλυση στατιστικών στοιχείων ύστερα από έρευνα της χρήσης των επισκεπτών γύρω από την προσφορά & ζήτηση στην αγορά εργασίας , σε εθνικό επίπεδο , συμμετοχής σε εκδηλώσεις της ιστοσελίδας JOBGR.gr , συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις , δικαστικές αποφάσεις, νομικές διαδικασίες, αιτήματα εγγράφων και τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατέχει το έννομο συμφέρον για λογαριασμό της ιστοσελίδας JOBGR.gr προκειμένου να συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία , για ορισμένους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και για : Δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικών λογαριασμός χρήστη , να γίνεται επεξεργασία πληρωμών , να δίνεται παροχή λύσεων εργατικού δυναμικού και σύνδεση των ανθρώπων με την εργασία , να διαχειρίζεται την σχέση των πελατών και προμηθευτών της ιστοσελίδας , οταν επιτρέπεται από το νόμο και σύμφωνα με την Δήλωση Cookies και Διαφήμισης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (στην οποία παραπέμπει η παρούσα), για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, ειδοποιήσεων σχετικά με διαθέσιμες θέσεις και άλλες επικοινωνίες , Οταν επιτρέπεται από το νόμο για σκοπούς επικοινωνίας και για τη διαχείριση συμμετοχών σε ειδικές εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα, προς φορές, έρευνες, διαγωνισμούς και έρευνες αγοράς , να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα ή τυχόν διευκρινήσεις των χρηστών , να ενημερώνει τη Διεύθυνση για την λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση της επιχείρησής μας (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, ενίσχυσης, ανάλυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της διαχείρισης των επικοινωνιών μας, της ανάλυσης δεδομένων και της διενέργειας λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών , τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης , τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριακών μας συστημάτων , την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους Ιστοτόπους μας .

3.Τρόπος Αποθήκευσης πληροφοριών

Η πολιτική προστασίας δεδομένων θα πρέπει να είναι καθιερωμένη , κοινοποιημένη , διαθέσιμη για όλους οπότε και εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:
– Η ψευδωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .
– Η δυνατότητα αποκατάστασης διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο  χρόνο στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνικού συμβάντος .
– Η  διασφάλιση απορρήτου, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση
– Τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας .
– Εφαρμογές παρακολούθησης δικτύου
– Πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
– Τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων συμπεριφοράς
– Ισχυρό έλεγχο ταυτότητας χρήστη
– Ανασκόπηση πολιτικών και διαδικασιών
– Εσωτερικές επιθεωρήσεις των ενεργειών
– Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού
– Ενισχυμένη υποδομή δικτύου
– Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
– Μεθοδολογία Διεξαγωγής DPIA

4.Γνωστοποίηση Δεδομένων

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, πλην περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή σε ξεχωριστές ειδοποιήσεις που παρέχονται σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με προμηθευτές που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους προμηθευτές να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με : Τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας , εάν είστε υποψήφιος για εργασία, με πελάτες που μπορεί να έχουν διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να ενδιαφέρονται να απασχολήσουν τους υποψηφίους για εργασία και με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως συμβούλους απασχόλησης και υπεργολάβους, για την εύρεση εργασίας.Τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται σε εσάς, ως και σε κάθε αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση τους, καθώς και σε κάθε τρίτο του οποίου η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών. Λαμβάνουν επίσης γνώση οι υπάλληλοι της εταιρίας, οι οποίοι δεσμεύονται στην τήρηση της προστασίας των δεδομένων σας. Σε άλλα πρόσωπα γνωστοποιούνται μόνο με προηγούμενη συναίνεση σας και ενημέρωση μας καθώς και αν ζητηθεί με την νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, από την στιγμή που το πρόσωπο αυτό θεμελιώνει έννομο συμφέρον. Επιπλέον, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν εάν : Μας ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία , στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).Σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της μεταξύ μας σχέσης, τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται και στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, ο οποίος θα αναλάβει την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας και των δικαιωμάτων μας, στο μέτρο που η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη. Επίσης, μπορούν να γνωστοποιηθούν σε συνεργάτες μας, αν αυτό απαιτηθεί για τους σκοπούς της σύμβασης, οι οποίοι και δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου και την προστασία τους. Διαβίβαση των στοιχείων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει, μετά από συναίνεση σας, για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ενώ μπορεί να γνωστοποιηθεί και σε αρχές και υπηρεσίες ξένων κρατών, τηρουμένων των νόμιμων προϋποθέσεων και διατυπώσεων. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε τα δεδομένα αυτά όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και αυτές οι μεταφορές θα είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα νόμο. Όταν μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταφορά γίνεται με βάση: α) απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή β) ελλείψει απόφασης επάρκειας άλλοι νομικά αποδεκτοί λόγοι α) νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό έγγραφο μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων β) δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (γ) τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.

5. Χρόνος τήρησης Δεδομένων

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής του υποκείμενου και δεν υπερβαίνει τα 3 έτη ή όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής τους , κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα , υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για τα οποία τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία και λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων που καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία και τη σχετική αποθήκευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . Τα προσωπικά δεδομένα για τα μηνύματα e-mail σύστασης θέσεων εργασίας και τα μηνύματα e-mail μάρκετινγκ διατηρούνται μέχρις ότου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καταργήσει την εγγραφή από τέτοια μηνύματα e-mail. Τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας για τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ διατηρούνται μέχρι να μας ζητήσουν να διαγράψουμε τα δεδομένα τους. Όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ που είναι τρέχοντες πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η σύμβαση μεταξύ μας.Σε περίπτωση πλήρους αδράνειας του λογαριασμού όπως αυτή θα προκύπτει από την μη χρήση κωδικών πρόσβασης του χρήστη στον λογαριασμό το χρονικό διάστημα που θα διατηρούνται τα Προσωπικά δεδομένα του υποκείμενου ορίζονται στους 18 μήνες .

6 . Δικαιώματα ως υποκείμενα Δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίσταται επεξεργασία και , εάν συμβαίνει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες :
– Τους σκοπούς της επεξεργασίας
– Τις σχετικές κατηγορίες ΔΠΧ
– Τους αποδέκτες στους οποίους κοινολογήθηκαν η πρόκειται να κοινολογηθούν τα ΔΠΧ , ιδίως του τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες η διεθνείς οργανισμούς
– Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα ΔΠΧ ή αν δεν είναι δυνατό , τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα
– Την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση  ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία.
– Το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

2.Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό , το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σχετικά με τη διαβίβαση.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία.  Για επιπλέον  αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων  ζητήσει  κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.
4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους .Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης  αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.
Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16) Το υποκείμενο  των  δεδομένων  έχει  το  δικαίωμα  να  απαιτήσει  από  τον  υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη  διόρθωση ανακριβών δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας , το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών διπροσωπικού χαρακτήρα , μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης .
Δικαίωμα Διαγραφής («Δικαίωμα στην Λήθη») (άρθρο 17)Το υποκείμενο ων δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ισχύει ένα από τους ακόλουθους λόγους :
– Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε  σχέση με  τους  σκοπούς  για  τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’  άλλο τρόπο σε  επεξεργασία
– Το  υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί  τη  συγκατάθεση  επί  της  οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν  υπάρχει  άλλη  νομική  βάση για την επεξεργασία.
– Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην  επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2
– Τα  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  υποβλήθηκαν  σε  επεξεργασία παράνομα
– Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν , ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους , στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
– Τα  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  έχουν  συλλεχθεί  σε  σχέση  με  την προσφορά  υπηρεσιών  της  κοινωνίας  των  πληροφοριών  που  αναφέρονται στο άρθρο 8  παράγραφος 1.
2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και  υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , ο υπεύθυνος επεξεργασίας , λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής λαμβάνει εύλογα μέτρα συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων , για να ενημερώσει τους υπεύθυνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπεύθυνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας (άρθρο 18)Το υποκείμενο  των  δεδομένων  δικαιούται  να  εξασφαλίζει  από  τον  υπεύθυνο επεξεργασίας  τον  περιορισμό  της  επεξεργασίας  όταν  ισχύει  κάτι  από  τα ακόλουθα:
– Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
– Η επεξεργασία  είναι  παράνομη  και  το  υποκείμενο  των  δεδομένων αντιτάσσεται  στη  διαγραφή  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
– Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας , αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση , την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
– Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι  νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του  υποκειμένου των δεδομένων.
2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο για την συγκατάθεση των δεδομένων ή για τη θεμελίωση , άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους .
3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με τη παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού της .
Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων (άρθρο 20)Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν , και τα οποία παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας , σε δομημένο , κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο , καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς την αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν :
– Η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση
– Η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα
2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την  απευθείας  διαβίβαση  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  από  έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 (δικαίωμα διαγραφής). Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς  τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.                                                                                                                        Προϋποθέσεις εφαρμογής :
* Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων και όχι τρίτους (π.χ. αρχεία εισερχόμενων/ εξερχόμενων ή ιστορικό τραπεζικών λογαριασμών με εισερχόμενα εμβάσματα) και να έχουν παρασχεθεί από αυτό.
* Τα  ΔΠΧ υπόκεινται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα ( δηλ . εξαιρούνται τα έγχαρτα αρχεία) βασισμένη στη συγκατάθεση του ΥΔ ή την Υλοποίηση σύμβασης .
* Δεν πρέπει να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τρίτων.
Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21)Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται,ανά πάσα στιγμή και για λόγους  που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων , των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκείμενου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση , άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων .
2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής  προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση , περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ , εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση .
3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
4. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα επισημαίνεται ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
Δικαίωμα στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων,περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 )Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση:
– Είναι αναγκαία για  τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου  των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
– Επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
– Βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
– Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στο υποκείμενο δεδομένων
Κατά την συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με:
– Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας εταιρίας, εκπροσώπου και υπευθύνου  προστασίας δεδομένων
– Τους σκοπούς της επεξεργασίας
– Τη νομική βάση
– Τους αποδέκτες
– Της πρόθεση διαβίβασης σε τρίτη χώρα
Καθώς επίσης:
– Τα  έννομα  συμφέροντα  που  επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας
– Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης
– Τα δικαιώματα φυσικών προσώπων
– Την ανάκληση συγκατάθεσης
– Το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών
– Εάν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύμβαση
– Εάν προτίθεται να κάνει προφίλ
Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρόκειται να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό,  πρέπει πριν την επεξεργασία να πληροφορήσει το υποκείμενο των δεδομένων.
Στην περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεχθεί απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων, πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με την πηγή από την οποία προήλθαν:
– Εντός ενός μηνός
– Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία
– Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για πρώτη φορά
Η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι κατανοητή,συνοπτική, διαφανής και εύκολα προσβάσιμη.
* Εξαιρέσεις
Η  πληροφόρηση του υποκείμενου των δεδομένων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που δεν έχουν συλλεχθεί απευθείας, δεν είναι απαραίτητη όταν:
– Η απόκτηση των ΔΠΧ προβλέπεται ρητά από τον νόμο
– Απαιτείται δυσανάλογη προσπάθεια
– Λόγω επαγγελματικού απορρήτου πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά

7.Δήλωση Συναίνεσης

Η UslugaGR M IKE μέσω της ιστοσελίδας JOBGR.gr λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) στους πελάτες της όπου ενδέχεται να διαθέτει δεδομένα πελατών που περιέχουν πληροφορίες που ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα. Κατά την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών, η ιστοσελίδα δεν επεξεργάζεται, αποθηκεύει ή χειρίζεται προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από εκείνο που ορίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα δεν μοιράζεται, δεν προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό άλλο από εκείνο που εγκρίνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις συμφωνίες πελατών της ιστοσελίδας , ενδέχεται να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα σε έναν υπεργολάβο που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό της ιστοσελίδας , προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους συγκεκριμένους πελάτες .Όταν μεταφορτώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας παρέχετε το δικαίωμα να γίνει χρήση αυτών . Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανούς υπεύθυνους πρόσληψης προσωπικού, οι οποίοι θα έχουν ελάχιστη πρόσβαση στη βάση δεδομένων των υποψηφίων μας, και αποκλειστικά πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, ως Αποδέκτες των Δεδομένων σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 παράγραφος 9 του Κανονισμού 679/2016. Οι εργοδότες διατηρούν πρόσβαση στα βιογραφικά των χρηστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη αγγελία για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 3 έτη από την ημερομηνία ανάρτησης της αγγελίας, πέρα από το οποίο η πρόσβαση αυτή διακόπτεται από πλευράς της ιστοσελίδας . Μετά την λήψη του βιογραφικού σημειώματος των χρηστών, απαιτείται οι ίδιοι οι εργοδότες να διαφυλάσσουν τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης σε εργασία, και καθίστανται πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.

8. Ασφάλεια

Διατηρούμε τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από κατά τύχη ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016.

9. Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις ή περαιτέρω διευκρινήσεις σχετική με την Πρακτική Συλλογής Πληροφοριών της ιστοσελίδας JOBGR.gr όπως αυτή αναγράφεται στη παρούσα Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου ή εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος και δεν επιθυμείτε πλέον να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας παρακαλούμε να υπάρξει επικοινωνία με την Υπεύθυνο Επεξεργασίας Μαρία Κονταξή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@uslugagr.gr
USLUGA.GR Μ.ΙΚΕ
Μητροπόλεως 27 , 54627 , Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2310-280055
Mail επικοινωνίας : info@uslugagr.gr

10. Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση εκτός σημαντικών αλλαγών οι οποίες θα αναρτούνται σε εμφανή σημείο στην αρχική σελίδα.Σε περίπτωση που μας χορηγούνται στοιχεία ανηλίκων, αυτά δίνονται μόνο με την συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα. Η ιστοσελίδα δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα από παιδιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ενός παιδιού κάτω των 15 ετών χωρίς την συναίνεση εκείνου που ασκεί την γονική μέριμνα  θα γίνει άμεση διαγραφή των σχετικών δεδομένων.

 

 

Scroll Up