Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Aνοίγει η πλατφόρμα για 188 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5044900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020
έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/ σύμφωνα με τη
διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την
υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’5227), η
οποία είναι αναρτημένη συνοδευόμενη με αρχείο οδηγιών στο προαναφερόμενο διαδικτυακό
τόπο.

Η είσοδός τους στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κωδικών taxis.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται στην παροχή αμοιβών αντίστοιχων με το ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4354/2015)

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

ΟΚΑΝΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 9 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Ηπείρου

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 4 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 6 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Κρήτης

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Ιονίων Νήσων

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Νοτίου Αιγαίου

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 7 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 5 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 7 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 2 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 4 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Βορείου Αιγαίου

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Αττικής

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 15 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 9 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ / ΔΙΑΣΩΣΤΗ / ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 8 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ –ΜΑΙΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 6 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 6 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Ανατ. Μακ. Θράκης

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Αττικής (1η ΥΠΕ)

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄ Ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Πελοποννήσου

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ/ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

Δείτε τους ακόλουθους ενεργούς συνδέσμους

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up