Αίτηση Συμμετοχής σε διαγωνισμό (ΑΣΕΠ)

Αναλαμβάνουμε την αίτηση σας σε διαγωνισμούς δημοσίου φορέα για εργασία ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πρέπει να συμπληρώσουν – υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό αίτηση συμμετοχής.

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις προς ΑΣΕΠ έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες όπως:
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Συγκεκριμένα υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό, για την απόδειξη αυτών.

Η συμπλήρωση της αίτησης δεν απαιτεί την υπογραφή του ενδιαφερομένου καθώς η αίτηση εκτελείται μέσω την πρόσβαση των προσωπικών κωδικών taxisnet επομένως ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία στην αίτηση του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας αίτησης μέχρι να οριστικοποιήσεις την αίτηση του, επομένως μπορεί μα επεξεργαστεί τα στοιχεία που έχει δηλώσει. Η υπηρεσία αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμούς περιλαμβάνει την συμπλήρωση της εκάστοτε υπεύθυνης δήλωσης και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κρίνεται απαραιτήτως από τον αρμόδιο φορέα και αναγράφονται σε κάθε ανακοίνωση αίτησης.

Ο ΑΣΕΠ πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το ΑΣΕΠ δύναται κατά την κρίση του να αυξήσει αναλόγως τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν κατά τα ανωτέρω. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Απαραίτητα έντυπα:
1. Προσωπικοί κωδικοί Taxisnet
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Απολυτήριος τίτλος εκπαίδευσης (αναλόγως την Βαθμίδα εκπαίδευσης του ενδιαφερόμενου, Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου, Τίτλος πιστοποίησης ΔΕ, (ΙΕΚ,ΕΠΑΣ), Πτυχίο, Μεταπτυχιακό)
4. Επιπλέον Γνώσεις ( Η/Υ, ξένες γλώσσες, Σεμινάρια, Πιστοποιητικά)
5. Κοινωνικά Κριτήρια Μοριοδότησης (Ανεργία, Οικογενειακή κατάσταση, Ανήλικα τέκνα, Τριτεκνίας, Πολυτεκνίας, Αναπηρία )
6. Βεβαίωση εμπειρίας- προϋπηρεσίας

Κάντε την πληρωμή με την κάρτα σας  Κάντε την πληρωμή σας με paypal  
Η κάνε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Eπωνυμία δικαιούχου  UslugaGR M.IKE , Iban: GR73 0172  2150 0052 1509 1213 987

  • Κοινοποιείστε αυτή τη δημοσίευση
Scroll Up